Home Notisia MF Aprezenta Relatoriu Orsamentu Iha PN, Sara: Presiza Hare Rekomendasaun Hosi Camara...

MF Aprezenta Relatoriu Orsamentu Iha PN, Sara: Presiza Hare Rekomendasaun Hosi Camara de Contas

741
0
Vise Ministra Finansas, Sara Lobo Brites. [Foto: Copyright Media MF | 03.02.2021]

Reportazen Francisco JDA

Vise Ministra Financas (MF), Sara Lobo halo enkontru ho Parlamentu Nasionál, Komisaun C ba Asuntus Financas Publikas,  relasiona ho ezekusaun orsamemtu ne’ebé governu ezekuta ona, inklui aprezenta relatorio ba Parlamentu Nasional (PN).

Vise Ministra Finansas, Sara Lobo Brites ba jornalista hateten bainhira orsamemtu aprova no ezekuta, governu iha responsabilidade atu aprezenta fali relatorio, Ministeriu Finansas liu husi diresaun Tezouru  haruka ba iha Parlamentu no mós Camara de Contas, hafoin halo auditoria ba relatorio ne’e no Camara de Contas hato’o rekomendasaun hodi hadia ezekusaun sira tuir mai.

“Ha’u hanoin ita presiza hare rekomendasaun atu melhora iha futuru, wainhira  ita la uja kontijensia mak Ministeriu hotu kuandu iha planu ida ne’ebé mak di’ak, nia bele hatene kedas planu saida mak atu halo no implementa iha tinan oin, nune’e  planu la  akontese iha tinan klaran, entaun rezerva kontijensia ita sei la book”, hateten Vise Ministra Financas iha PN, 03/02

Vise Ministra Sara reforsa tan, tempu kritika ba Ministeriu Financas bainbain akontese iha fulan Dezembro no Janeiro, tanba Dezembru taka tinan ho situasaun hanesan foin dadaun ne’e, orsamemtu 2020 ezekuta de’it iha fulan tolu, ne’e tempu badak tebes no mai tan ho programa ne’ebé tenki implementa inklui selu desimo terseiro, bele hare katak Ministeriu Financas kuaze serbisu la deskansa.

Nia dehan kada tinan iha fulan Janeiro selu funsionariu sempre atraju tanba Ministeriu Financas presiza aktualiza dadus hotu ne’ebé aprova iha Parlamentu, tan ne’e estrutura orsamemtu muda hosi por kategoria ba programa, instituisaun, diresaun foun ida ne’e presiza aktualiza hotu iha sistema Perol nian maibe fiar katak to’o ohin ne’e ema hotu simu ona nia salario.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here