Home Notisia Lansamentu Vasina AstraZeneca, PM: Dalan Diak Liu Mak Sidaduan Hotu Bele Vasina

Lansamentu Vasina AstraZeneca, PM: Dalan Diak Liu Mak Sidaduan Hotu Bele Vasina

273
0
Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. [Foto: copyright faebook | 07.04.2021]

Reportazen Francisco JDA

Ministeriu Saúde( MS) hala’o lansamentu imunizasaun dahuluk ba Vasina COVID-19 AstraZeneca iha Timor-Leste

Hafoin lansamentu iha intervensaun, Primeiru Ministro, Taur Matan Ruak hateten katak, la iha ema ida mak sei livre enkuantu seidauk livre hosi COVID-19, nune’e dalan ida di’ak liu mak vasina, nune’e Timor- Leste atinji meta ida nune’e sidadaun hotu bele vasina.

“Governu Timor- Leste tenki serbisu makaas para hetan 80%, atu bele kompleta misaun ne’ebé ambisaun vasina iha fin do ano, nune’e ha’u halo pedidu ofisiál ida ba Primeiru Ministru Australia no Xina ba apoio 80% ne’e, alen ida ne’e governu Timor-Leste, tau orsamentu ratifikativu $35 milloens ba vasina,” hatete Primeiru Ministro Taur Matan Ruak Iha Centru Saúde Formoza, 07/04.

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak reforsa tan katak husu Komisaun Interministerial, parseiru hotu atu halo buat hotu, nune’e Timor-Leste bele atinji nia metas iha fin do ano nune’e  ema hetan hotu bele Vasina.

“Ha’u apela ba parseiro internasionál hotu-hotu iha Timor-Leste, ba komunidade tomak ita hamutuk, haketak ita nia diferensia hotu, tau matan ba ita nia sidadaun tanba la iha ema ida no polítiku para atu hetan vantajen ba dezastre ne’ebé afeta Timor-Leste, nein Primeiru Ministru, Parlamentu Nasionál no Presidente Republika, tanba ne’e la’ós tempu ba ita halo kompetisaun ho umildade no respeitu nune’e fó kbiit tomak serbisu ba sidadaun,” hateten Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here