Home Notisia Kualidade Jurnalismu Monu, KI: Presiza Hasae Kapasidade Intelektual

Kualidade Jurnalismu Monu, KI: Presiza Hasae Kapasidade Intelektual

415
0
Prezidente KI, Virgilio Guterres. [Foto: Media KI | 23.04.2021]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho rezultadu monitorizasaun no analize hosi Konselho Imprensa (KI), iha inisiu transmisaun lokál COVID-19 no mós situasaun kalamidade to’o dadauk ne’e, hosi rezultadu monitorizasaun KI deskobre katak jornalista no meiu komunikasaun sosial sira kontinua viola kodigu etika jornalistika no prinsipiu universal jurnalismu, lei komunikasaun sosial nune’e notisia sira ne’ebé públika barak mak nafatin la balansu (single source), la iha konfirmasaun ho fonte seluk, la halo verifikasaun ba fonte sira, jornalista no editor nafatin hatama sira nia opiniaun iha notisia laran no halo notisia bazeia de’it ba asumsaun sein halo verifikasaun.

Hafoin hala’o konferensia imprensa, Presidente KI, Virgilio Guterres ba jornalista sira hateten, hosi rezultadu ne’ebé Konselho Imprensa halo ba analiza, nia foku barak liu mak profesionalismo no kapasidade intelektual jornalista, rezultadu ne’ebé iha nota katak kualidade jurnalismu monu makas no at liu desde 1999, tanba kapasidade intelektual jornalista sira atu intende asuntu ida ne’ebé mak atu halo kobertura, ezemplu mak COVID-19, jornalista presiza hatene klean molok atu hakerek.

“Husu ba jestor no jornalista hotu, atu halo notisia ho balansu ba asuntu sira ne’ebé kontraversial no sai ona polemika iha publiku, no evita halo notisia akuzativu ka trial by the press, hasoru ema ka instituisaun ruma, nafatin kumpre no halo reportajen tuir matadalan kobertura midia ba COVID-19, ne’ebé hasai iha tinan kotuk 2020 husi KI no UNDP, koopera ho AJTL no TLPU atu nune’e halo notisia ho background, ho onestu aprezenta faktu no informasaun lolos ba sidadaun sira kona ba propagasaun, nune’e bele halo prevensaun,”hatete Prezidente Konselho Imprensa, Virgilio Guterres iha salaun KI, 23/04

Presidente KI realsa tan, ho situasaun ne’ebé mak Konselho Imprensa sei la halai ses hosi nia responsabilidade, maibé buka nafatin koopera entidades AJTL no TLPU no sira seluk, atu kontinua  kapasita jornalista sira, atu hasae liuliu ba kapasidade intelektual, nune’e KI sei produz silabus ka kurikulu ba formasaun

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here