Home EduTek Horta: Uza Plataforma Dijital Ba Asuntu Pozitivu, Evita Disinformasaun no Hoax

Horta: Uza Plataforma Dijital Ba Asuntu Pozitivu, Evita Disinformasaun no Hoax

250
0
ilustrasaun kontra fake news. [Foto: copyright google | 07.07.2021]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho era dijitalizasaun, ne’ebe ema barak uza internet hodi esplla no publika informasaun, Premiadu Nobel ba Paz, Dr. Jose Ramos Horta hateten governu presiza adapta edukasaun ba era-dijitál signifika hahu kedas ho labarik sira pre-eskolar no elementár komesa estuda ona hodi nune sira bele aprende lingua barak.

Dr. José Ramos Horta ne’ebe sai orador iha seminar internasional, ne’ebe organiza hosi Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS), hateten iha Timor-Leste  joven sira iha telefone laos atu uza koalia de’it, maibe iha informasaun balun mai husi facebook no google, ita haree iha ita nia esperiénsia rasik buat ida ita bolu plataforma sosial ka media sosial ne’e ema barak hatama informasaun.

Nia realsa plataforma sosiál fó vantajen no dezvantajen ba utilizadór sira, hodi uza hanesan meius komunikasaun ba interese individu, grupu no estadu ka governu. Tanba ne’e sosiedade sira tenke komprende no hatene oinsa atu uza plataforma sira ne’e, ba asuntu pozitivu no evita kria problema hanesan hoax, fake news, no disinformasaun iha komunidade nia leet.

“Hau fahe informasaun kuandu koalia kona-ba COVID-19 no vasina buka ajuda povu komprende problema ne’e , komprende vantajen vasina, mais iha ema seluk mós uza plataforma sosiál ka media sosiál ne’e para hateten COVID-19 ne’e bosok, ne’e inventa no vasina ne’e halo ita mate ne’e bosok. Hau koalia kona-ba vantajen iha plataforma social no vantajen teknolojia dijitál,” hateten Ramos Horta.

Horta hateten presija adapta edukasaun ba era-dijitál, signifika hahu kedas ho labarik sira pre-eskolar elementar komesa estuda ona, tanba ne’e labarik sira aprende lingua lalais liu ita, hahu hanorin iha jardin infantil ka pre-primariu kona-ba teknolojia dijital sira aprende lalais liu.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here