Home EduTek Formandu Professores Hamutuk 2,595 Sei Hala’o Estájiu Pedagojiku

Formandu Professores Hamutuk 2,595 Sei Hala’o Estájiu Pedagojiku

1608
0
Manorin sira tuir formasaun. [Foto: David | 22.07.2021]

Reportajen David da Costa Gusmao

Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) liu husi Institutu Nasional Formasaun Dosente no Professores da Edukasaun (INFORDEPE) ohin hala’o abertura ba formandu kurus Baicharelato  edukasaun ba professores no regime kontratu hamutuk 2.595, atu ba halo’o eatájiu pedagojiku , no formandu sira ne’e sei hanorin estudante primeiru no segundu sékulu iha munisipiu hotu.

Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Armindo Maia hateten, ohin halo abertura ba  programa estájiu pedagojiku  ba formandu sira ne’ebe mak durante tinan tolu sira tuir formasaun ba professores ne’ebe mak MEJD ho UNTL hodi fó formasaun.

Nia haktuir durante tinan tolu ho balun, sira tuir formasaun teórika deit, ohin sira tama fali fase ida estajiu pedagojiku no sira sei estájiu durante fulan tolu. Estájiu ne’e katak sira tun ba hanorin eskola sira durante fulan tolu, sira ne’e laos foin primeira ves mak hanorin maibe durante ne’e sira hanorin ona.

Iha fatin hanesan formandu,  formasaun professores Daniel  de Araujo hateten, ohin mai atu rona  konaba bainhira mak atu tun ba estájiu pedagosiku no mos formando ida-idak atu koinese nia orientador eatájiu pedagojiku nian.

“Ohin ami mai ne’e atu rona bainhira mak atu tun ba estájiu no mos ami ida-idak atu koinese ami nia orientador estájiu sira. Bainhira ami tun ona estájiu mak ami sei prepara hela ami nia plano no lori ba ami nia orientador ida-idak sira atu haree, no plano sira ne’e  diak ona entaun ami lori palano ida ne’e mak ba hanorin iha eskola sira ne’eba mak ami atu ba estájiu,  no hau rasik sei estajiu iha Centru Eskola Basiku Filia  (EBF) Beloi Atauro ninian,” nia explika.

Nia dehan, durante ne’e hanorin volonatriu depois mak  asina kontrtu, no nia hanorin ona durante tinan 12 iha iha Eskola basiku filial Beloi Atauro no agora kontinua fali estájii pedagojiku iha ne’ebá.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here