Home Notisia Semana oin Bibloteka SLXG Loke Fali ona Ba Públiku, Vizitante Kumpri Regras...

Semana oin Bibloteka SLXG Loke Fali ona Ba Públiku, Vizitante Kumpri Regras COVID-19

766
0
Joven ida lee hela livro iha SLXG (Foto: Dokumentasaun SLXG)

Reportajen David da Costa Gusmão

Hahu semana oin, Segunda (11/10)  Bibloteka iha Sala Leitura Xanana Gusmão (SLXG) hahu funsiona fila fali ba públiku hanesan baibain, maibe vizitante sira mós tenke kumfri nafatin regras Covid-19 ne’ebé mak rekomenda husi  Oraganizasaun Mundiál Saúde (OMS) ho Ministériu Saúde (MS) nian.

Koordenadora Biblioteka, Sala Litura Xanana Gusmão (KSLXG), Maria Amaral Guterres, hatete, Relasiona ho kazu pozitivu Covid-19  sae makaas iha fulan Marsu, Governu liu husi konsellu ministru (KM) deside aplika kedas Konfinamentu Obrigatoriu (KO) no Serka Sanitária (SS) iha Kapital Dili halo ema hotu-hotu iha uma, no fo biban ba governu konsentra ba estabelesementu politika hodi halo medida prevensaun covid-19.

Nia explika, Iha momentu ne’e kedas SLXG liu husi enkontru ho ekipa jestaun deside taka provizoriu bibloteka iha SLXG ba iha públiku atu labele asesu Bibloteka durante fulan neen (6) hahu husi fulan Marsu to’o agora. Iha periodu KO no SS funsionariu no voluntariu sira iha Sala Leitura aplika serbisu husi uma nomos halo serbisu rotasaun tuir orariu ne’ebé ekipa deside hamutuk.

Maibe iha loron 29 Setembru 2021 governu liu husi Konsellu Ministru deside hakotu ona konfinamentu Domisilariu no serka sanitária iha Dili ne’ebé fo biban atu normaliza hikas aktividade hotu-hotu hanesan atividade aprendisajen prejensial, atividade relijioju, atividade desportiva nst, nune’e Sala Leitura mos iha hanoin ona atu reativa fila fali nia funsionamentu normal ba públiku.

“Ho ida ne’e ami hanoin ona atu reativa fila fali ami nia serbisu atendementu públiku iha semana oin segunda (11/10) hanesan bain-bain, maibe vizitante bainhira vizita Bibloteka no internet tenke nafatin kumfri  regras  Covid-19 ne’ebé rekomenda husi Organizasaun Mundiál Saúde (OMS) no Ministériu Saúde (MS) hanesan fase liman beibeik, uza maskra no halo distansiamentu. Ami mos instala ona sistema ijiene (Fase liman fatin) iha ami nia areadores sira nune’e bele fasilita diak liu tan ita nia kliente sira fase liman bebeik bainhira asesu internet, lee livru, halo diskusaun interativu, vizita muzeu no halo atividade sira seluk,” Dehan Koordenador Bibloteka SLXG, Maria ba Neon Metin, liu hosi Via WhatsApp, Kinta 7/10.

Nia haktuir, Atu ema labele halibur malu iha fatin ida, Sala Leitura mós halo limitasaun ba vizitante sira iha asesu biblioteka hodi evita hadaet moras COVID-19.

“Maske ami loke ona ba públiku maibe ami hanoin katak presija halo mós limitasaun ba ami nian vizitante sira atu labele halibur ema barak iha fatin ida nune’e evita transmisaun moras COVID-19 ne’e ba ema seluk, entaun ba asesu interneta ami limita fo asesu ba ema nain 5 iha  oras ida no le livru ba ema nain 10 iha oras ida, ne’e katak sira sei asesu halo rotasaun atu nune’e ema hotu-hotu bele hetan oportunidade”, Maria esplika.

Nia hatutan provizoriamente Sala Leitura deside atu loke deit asesu ba biblioteka (lee livru no asesu internet), ba  muzeu, uma mahon no audiovizual. Ba aktividade adisional sira seluk hanesan sesaun diskusaun interativu, seminariu, kursu no treinamentu sira sei suspende provizoriamente.

Dadaun nee Sala Leitura iha funsionariu nain 8 no voluntariu nain 2 hodi halo servisu atendementu públiku sira. Sala Leitura sei loke fila fali iha semana oin Segunda, (11/10), hahu husi tuku 09:00 dader to’o tuku 17:00 lokraik.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here