Home Notisia Horta Ho nia Ekipa Susesu Prepara Ba Marxa Hodi Partisipa Iha Konferénsia...

Horta Ho nia Ekipa Susesu Prepara Ba Marxa Hodi Partisipa Iha Konferénsia Nasional CNRT

876
0
Konferensia nasional CNRT. [Foto: Adroaldo | 23.01.2022]

Reportajen Adroaldo ‘Saretukau’

Ohin 23 Janeiru 2021, iha salaun Mahoka Osindo I, Partidu Congreso Nacional Reconstrução Timorense (CNRT), hala’o konferénsia nasionál, hodi hili nia kandidatura ba kompete iha eleisaun prezidensiál períodu 2022-2027.

Observasaun Neon Metin iha salaun Mahoka, partisipa direita hosi Prezidente partidu CNRT, Xanana Gusmão hamutuk ho nia kuadru polítiku hosi nasional to’o munisipál hodi halo konferénsia interna, hahú dadersán to’o tuku 10:30, hodi deside se mak sira propoin hodi kompete iha eleisaun prezidensiál tinan ne’e.

Tuir informasaun ne’ebé Neon Metin hetan katak oras ne’e da-dauk ekipa susesu Dr. Ramos Horta nian oras ne’e konsentra hela iha salaun ida besik Salaun Mahoka nia kotuk, hodi hein oras ne’ebé kuadru CNRT bolu, Dr. Ramos Horta ho nia ekipa susesu direita marxa tama ba fatin konferénsia CNRT iha Salaun Mahoka.

Koordenador Suku Maskarenhas ekipa susesu Dr. Jose Ramos Horta nian hatete oras ne’e nia hamutuk ho nia koordenador ekipa susesu seluk prepara ona atu marxa ho Dr. Ramos Horta ba konferénsia nasional CNRT.

“Ha’u mai ho ha’u nia grupu ne’e hamutuk 25 pesoál, ami fahe tuir koordenador ne’ebé ida-idak organiza ni-nian. Depois konsentra iha ne’ebá (Salaun ida iha Salaun Mahoka nia kotuk, ami akompaña ho Avó Ramos sa’e mai (salaun Mahoka) dala ida”, hatete Egas dos Santos. Nia hatete “12:30 hanesan ne’e ami bele sa’e mai ona.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here