Home Notisia Lamukan: Estadu Tenke Garante Rai no Hela Fatin Povu nian, Ba Atividade...

Lamukan: Estadu Tenke Garante Rai no Hela Fatin Povu nian, Ba Atividade Produtivu

378
0
Kandidatu independete ba PR, Virgilio Guterres Lamukan. [Foto: Santy | 10.02.2022]

Reportajen David da Costa Gusmao

Kandidatu independente ba Prezidente Republika (PR), Vergilio Guterres “Lamukan” sei la tolera governu sira ne’ebe mak atu hasai povu husi nia hela fatin, bainhira nia eleitu ba Prezidente Republika tinan 2022-2027.

Lamukan dehan, Prezidente Republika ne’e eleitu, tanba hetan votus direitu husi povu, entaun iha nia mandatu, nia tenke hamriik hamutuk ho povu bainhira povu ou komunidade hetan situasaun difisil sira. Tanba Prezidente  sei sai hanesan tilun, ibun no matan ba povu nian entaun  tau matan, rona  povu nia lian no hato’o komunikasaun ba governu, konaba preokupasaun ne’ebe mak sira hasoru.

“Hanesan Prezidente hau sei la tolera ou la simu kualkér atividade ou esforsu ne’ebé governu atu hasai povu ou komunidade husi ninia hela fatin,  ne’ebe mak povu kleur ona hodi sustenta ninia moris  no halo serbisu  agrikultura sira nian. Ida ne’e hanesan buat ida ne’ebe hau garantia katak hau mak Prezidente, hau sei hamriik hamutuk ho povu, hodi haree asuntu sira hanesan ne’e.” dehan kandidatu indepedente bainhira partisipa iha programa espesiál dalan ba eleisaun prezidensiál iha TVE, Kuarta 9/02.

Nia haktuir molok Konstituisaun no lei ne’e mosu, povu ou komunidade hela ona iha rai ne’e, tanba rai ne’e sustenta ona sira nian moris, husi jerasaun ba jerasaun no rai ne’e mos hola parte ona husi povu ne’e nia identidade, entaun sei iha nesesidade maiór dezenvolvimentu atu lori sira sai, ita tenke halo diálogu ho sira,  no sira mak tenke deside, sira tenke aseita  la’os ita ba obriga atu hasai deit.

“Ohin hau dehan tenke iha komunikasaun. komunikasaun atu hateten saida, atu hateten ba governu no governante sira katak moluk ita nia Konstituisaun no lei ne’e mosu, ita nia povu ou komunidade hela ona iha rai ne’e, tanba rai ne’e sustenta ona sira husi jerasaun ba jerasaun, no rai ne’e hola parte ona husi povu ne’e nia”, tenik nia.

Nia hatutan liuliu fatin sira ne’ebe mak produtivu  ba atividade agrikultura nian, loloos estadu garante fatin sira ne’e labele transforma sai fatin indústria ou edifísiu nian, maibé kontinua mantein hanesan area ba produtu no ba agrikultura nian, estadu loloos garante ba ida ne’e.

“Hau mos akompaña no halo advokasia ba komunidade balun iha Munisípiu Aileu ne’ebe sai afetadu ba programa governu ninian, atu hari sidade universitária, ida ne’e sai ona hau nia advokasia pesoál, oinsa atu fó apoiu bainhira sai Prezidente  Repúblika, hakarak hamriik nafatin iha povu nia sorin, atu defende  sira katak rai ne’e fó moris ba sira, governu labele foti husi sira, maibé governu tenke garante katak sira kontinua halo atividade agrikultura, kultura no sosiál iha sira nia rain, atu nune’e bele garante sira nia sustentabilidade ba sira nia moris,” nia hakotu

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here