Home Notisia Agrikultór Sir Iha Kairui Hasoru Problema Konaba Irrigasaun, Governu Presiza Hadi’a

Agrikultór Sir Iha Kairui Hasoru Problema Konaba Irrigasaun, Governu Presiza Hadi’a

440
0
agrikultor feto sira iha Kairui. [Foto: Santy | 12.04.2022]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Xefe Suku Kairui, Postu Administrativu Laleia Munisípiu Manatutu, Roberto Ximenes hato’o preokupasaun katak, problema boot ne’ebé agora daudaun komunidade Kairui hasoru maka Irrigasaun, komunidade sira labele halo natar  tanba Irrigasaun aat. 

Ba asuntu Neon Metin halo entrevista ho Xefe Suku, Roberto Ximenes informa katak problema kona-ba irrigasaun ne’e, problema ne’ebé maka’as los iha suku Kairui, tanba komunidade sira iha ne’e agora menus ai-han tanba Irrigasaun ladi’ak, ita iha natar, maibé Irrigasaun ladi’ak entaun labele halai natar.” Hateten, Xefe Suku Kairui, Roberto Ximenes iha Postu-Administrativu Laleia, Munisipiu Manatutu, Foin lalais ne’e.

Xefe Suku Kairui, Roberto Ximenes, informa, Natar iha Suku Kairui hamutuk 170 Hektares maka abandonadu tanba Irrigasaun ladi’ak, husi 170 hektares ne’e hela de’it ona 40 Hektares mak sei halai, sira seluk ne’e laiha ona, komunidade sira hodi forsa ke’e rasik ne’e bee sei tama, maibé bailoron bee labele tama iha natar, entaun banhira koileta rendimentu ne’e menus tanba bee labele tama.

Roberto dehan natar sira ne’e la halo balun komesa husi tinan 1999 to’o agora, ne’e problema husi erosaun, mota mak sobu.

Xefe Suku Kairui husu ba kandidatu Prezidente Republika ne’ebé mak eleitu,  Irrigasaun ne’e tenki hadia hotu, tanba natar sira ne’e mak uluk fó han FALINTIL sira, agora sira hotu boot ona lakohi atensaun.

Autoridade Lokál ne’e realsa tan katak, durante ne’e, Hatama ona Proposta no liuhusi enkontru hato’o tiha ona ba Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP), maibé laiha resposta.

Roberto Prezidente Republika labele koalia nivél aas , labele koalia kona-ba kooperasaun lalika tan, Prezidente Republika tenki garantia estabilidade, no asesu ba agrikultór sira. Prezidente Republika ne’ebé ukun povu mak povu hamlaha ne’e Prezidente tur la metin, ne’ebé Prezidente Republika tenki koalia ho governu investe iha agrikultura.

Entertantu Xefe Suku Kairui ne’e mós akresenta tan katak, Tenki haree mós iha fasilidade, infranstrutura, Edukasaun, saude, bee-moos ba area ne’ebé seidauk asesu, no Eletrisidade.

“Agora eletrisidade uluk ne’e ahi lakan di’ak, maibé monta tiha prepagu ema ense beibeik pulsa kalan rua hanesan ahi la lakan, hau lahatene nia problema ne’e iha ne’ebé. Povu Kairui maioria konsumu bee perfurasaun.” dehan, Autoridade Lokál.

Suku Kairui iha aldeia Hitu (7) mak hanesan, Bia-Ba’e, Corohoco, Hatu-Karau, Rai-Bu, Rai-Mea, Wai-Nunu no Watu-Sili. Total populasaun iha Suku Kairui hamutuk 2138.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here