Home Notisia MPM Atualiza Programa no Aprosima PR Konvense Parseiru Dezenvolvimentu Investe Iha TL

MPM Atualiza Programa no Aprosima PR Konvense Parseiru Dezenvolvimentu Investe Iha TL

74
0
Ministru Petróleu no Minerais (MPM) ho nia Instituisaun tutela hasoru Prezidente Republika. [Foto: Media PR 23.06.2022]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Ministru Petróleu no Minerais (MPM) ho nia Instituisaun tutela sira halo enkontru ho Prezidente Republika, Dr. José Manuel Ramos Horta, hodi atualiza programa durante tinan rua no Briefing Xefe Estadu hanesan bukae para bele  konvense  parseiru dezenvolvimentu hodi mai investe iha Timor.

Hafoin enkontru Ministru Petróleu no Minerais (MPM), Victor da Conceição Soares, hateten, MPM ho instituisaun relevante sira liuhusi sorumuk ho Prezidente Republika halo mós atualizasaun relasiona ho atividade Miniteriu nian hodi diskuti hamutuk mos ho Xefe Estadu setor petroliu, Gas no Minerais.

“Prezidente Republika konvida Ministériu Petroliu no Minerais ho ninia Instituisoens tutela sira atu mai atualizasaun ba programa atividades ne’ebe durante tinan rua resin nia laran, ohin mai briefing no ami diskuti setór Petroliu, Gas no mós minerais, Prezidente Republika iha duvidas lubuk ida ne’ebé nia koloka no ami halo duni diskusaun kapás tebes, produtivus tebes no konsege konvense Xefe Estadu nia duvida.” Dehan, MPM, Victor da Conceição Soares, ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidensial Nicolau Lobato, Bairu-Pite, 21/6.

Durante tinan rua nia laran MPM nia programa prioridades, atividades no progresu ne’ebé MPM atinji no mós ninia dezafius ne’ebé MPM infrenta.

Victor da Conceição Soares, informa, Setór Petroliu no Minerais konserteza durante ne’e iha progresu lubuk ida kona-ba politika dezenvolvimentu setór ida ne’e, ita hatene katak setór ida ne’e maka sai hanesan fó mahon ba ita nia estadu no Orsamentu Jeral Estadu kuazé 80% ba setór ida ne’e.

 “Agora dadaun media komesa rame ona tanba iha mós Empreza Santos Limited ne’ebé halo explorasaun iha Bayu Undang anunsia katak, besik ona dikliniu ba posu ne’e atu para ona tanba la ekonomiku ona, entaun informasaun sira halo paniku.” Haktuir, MPM.

Victor da Conceição Soares, hatutan, Kuandu tama ona iha faze ne’ebé labele halo produsaun tanba la ekonomiku ona la’os maran, kerdizér mina maka la viavél ona atu produz nafatin, mina iha nafatin soké ninia kustu produsaun ne’e aas liu fali husi komersial ne’e, entaun tenki hapara, mais hapara ne’e tama ona faze dezmantelamentu.

Governante ne’e esplika, tinan 2020 VIII Governu halo ona diversifikasaun halo inisiativa barak para atu halo investimentus ka explorasoens,  kontinua nafatin reforsa  Second Line ba iha  bloku 18, dezde aselera husi 2019, 2020, 2021 no 2022 foin lalais konkursu ita hetan empreza lima ne’ebé potensiais entre empreza lima iha nasional rua mak Timor Gap ho Esperansa Timor Oan (ETO), no Empreza Internasional  tolu mak Santos Limited, SNI, no Pakistaun nian ida..

“Aliende ida ne’e, kestoens duvidas balun, maibé ami ohin konsege konvense Prezidente Republika hanesan fo bukae ba nia para bele koalia konvense ita nia parseiru dezenvolvimentu labele tauk atu mai iha Timor, tanba Timor uniku país ida ne’ebé dezenvolvimentu mais seguru liu kona-ba laiha funu, laiha problema, tanba povu iha ne’e kapás tebes trata ema sira mai iha ne’e di’ak, senti seguru atu mai investe iha Timor.”hateten, Victor.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here