Home Analisa Juventudi Rezistensia (JR) vs Naimori Bukar

Juventudi Rezistensia (JR) vs Naimori Bukar

2172
0
Naha-Olo "Bai Meta". [Foto: Doc.privadu | 15.03.2023]

Hakerek Nain Naha-Olo “Bai Meta”

Buat ne’ebé Naimori halo iha era Ukun Rasik An, Juventudi Rezistensia (JR) la konsegue halo.

Lian badak ne’ebé sita iha leten, motiva Naha-Olo “Bai Meta” atu fo opiniaun balun liga ho polémika ka disputa luta ba ukun rasin an entre JR ho Naimori.

Prosesu luta ba libertasaun Nasional, rekere ema barak nia kontribuisaun tantu direita ka indireita, liu husi grupu ka individualmente halo ke dala barak ema seluk la hatene no la kunhese malun i dala balun laen no fen uma laran deit mos la hatene malun. Ema balun halo maibé, la hatudu an, lakohi hatudu an dala ruma tan razaun  karik atu antesipa inimigu nia liman ain labele deskobre nia e se inimingu hatene  entaun nia konsekuensia bele grave ba ema ne’e rasik. 

Iha sorin seluk fali, ema balun halo no kontribui makas no hatudu sai an katak sira halo ida ne’e no halo ida ne’ebá  tan sira berani tebes no se hirus matan ba inimigu hodi manifesta sira nia vontadi ba inimigu katak hakarak ukun rasik an, tan ne’e nia konsekuensia juventude loriku as’wain barak maka ohin haksumik an ona husi mundu nia matan, no balun karik sei iha maibé, sofre hela sekuela torturasaun oin-oin ne’ebé hetan husi bapa ka inimigu sira nia liman. 

Pur tantu, iha prosesua luta ba URA kada ema ho nia sakrifisiu no dedikasaun ita tempu okupasaun militar Indonesia sáida maka nia halo dala balun ema seluk la hatene no la hare tan ho razaun tauk atu forza inavazor nia liman- ain “descobre” i se inimigu hatene bele prejudika ema ne’e nia an. Iha lidun seluk fali ema balun hatudu sira nia barani tebe-tebes ne’ebe rezulta as’wain barak fakar sira nia ran no lakon sira nia vida to’o balun iha rate no balun fali la iha rate, balun balada  fuik dada no les sira nia isin lemo-lemo halo ruin naklekar iha fatin fatin. Nune’e mos balun fali halo servixu “dobro” katak servixu ba parte rua, ida luta ba ukun an seluk  ba integrasaun ho Indonesia nia ne’e nia serve hotu tan razaun partikular ruma ke nein ema seluk hatene.

Liga ho Naimori nia deklarasaun.

Hafoin Naha-Olo “Bai Meta”  rona deklarasaun públika husi Naimori dehan katak nia baku “Bapa” no dada bandeira  iha Taibesi i temin organizasaun rezistensia FITUN nia naran, konsegue halo sociedadi Timor liu-liu Juventudi Rezistensia (JR) tama iha polemika entre “Pro no Contra” ligadu ho deklarasaun refere.

“Hau ne’e ó husu, ida hanesan hau ne’e la kontribui mais hau halo, ne’e historia, ema atu dehan Naimori ne’e traidor iha Timor ne’e susar oituan tanba hau mos halo, la iha joven ida nakar halo kampaña hasoru bapa no baku bapa ne’e ida mos mak hau.” Husu iha Timor kuandu hasa’e bandeira iha Taibesi so ema iha Timor ema nain lima deit maka kulia, Armando da Silva mate bean, Marito Mota, Mau -Huno, Mau- Hudo ho ida ne’e maka kulia laiha ema ida maka kulia, ne’e kiik sei putu hela sai ba kulia politik tiha ona” (MEDIA ONLINE, titulo “Uluk hasa’e bandeira iha Taibesi so ami nain 5 deit maka kulia kona ba ukun an”)

Iha sorin seluk, hanesan kontra-atake ba deklarasaun Naimori nian iha leten, ativista juventudi rezistensia Dili kili no lalin malu hodi halo konferensia imprensa hasoru deklarasaun Naimori “Ami juventudi rezistensia ne’ebé uluk halibur malu hodi halo asaun polítika aberta iha cidadi laran, cidadi Dili, hasoru okupasaun militar Indonsia iha Timor Leste hakarak hato’o lamentasaun hasoru deklarasaun Bou Naimori hanesan tuir mai ne’e; iha tempu okupasaun Indonesia iha 1987 até 1999 ami la koñese no la rona Bou Naimori nia naran durante halo polítika aberta sira ne’e hanesan baku bapa, manifestasaun i hasae bandeira. (media Bmtv& Smnewstimor)

Maibé, iha lidun seluk fali membru ativu organizasaun FITUN deklara katak “sira rekoñese Naimori hanesan membru ativu e husu atu labele desvaloriza malu. Pozisaun ne’e hato’o husi fundador organizasaun FITUN, Fernando Mara ho Marito Mota e trasmiti liu husi porta-voz Simão dos Santos iha konferensia impresa ne’ebé halao iha hotel Kolmera Dili”.  (Smnewstimor)

Maske fundador organizasaun FITUN nian balun fo ona sira nia sasin konabá Naimori nia involvimentu iha organizasaun refere no rekoñese katak Naimori mos membru ativu ida maibé, organizasaun rezisténsia FITUN husi setór B Ainaro nafatin mai ho pozisaun kontra no sira husu atu Naimori labele inventa istoria “Organizasaun da Resistencia ne’ebé luta ba rai ne’e ukun an, Senhor Naimori la partisipa, karik partisipa iha organizasaun seluk ne’e ami la hatene maibé, iha organizasaun FITUN nia laiha e karik ba oin maka nia iha kampaña sei dehan nia hola parte iha organizaun FITUN maka ami sei husu nia justifikasaun.” (SocialMedia GMNTV)  Iha biban hanesan responsable husi setor B Ainaro ne’e mos deklara katak “Naimori la’os responsavel organizasaun FITUN rai klaran nian. (RTTL lian munisipio)

Polémika “Pro e Contra” iha leten, halo Naha-Olo “Bai Meta” tama iha observasaun balun no konklusaun provizoria katak, tantu jerasaun foun sira hanesan JR ne’ebé hanesan mos jerasaun kontinuador, indepedentimente kada ida hola parte iha grupu polítika ka “loyal” ba figura ida ne’ebé, sira seidauk konsegue komunga no kompreinde lolos  katak luta ba URA ne’e luta koletiva no nia resultadu ne’e husi esforzu koletivu. Nune’e mos psokolójikamente jerasaun kontinuador sira seidauk konsegue kore an husi mentalidadi klásika jerasaun tuan sira nian ne’ebé tinan bain loron sura sira nia kolen no julga malun “katak ida ne’e la halo, ida ne’ebá mesak maka halo , ida ne’e halo oituan deit no ida seluk maka halo barak liu, seluk la halo hotu, so ida deit maka bele halo, ida ne’e la terus ida ne’ebá deit maka terus, nss…! Pur tantu hahalok sira hanesan ne’e simplismente atu promove no haburas tan deit “divisionismo” ein ves “unidade” atu lori naroman ba populasaun sira liu husi dezemvolvimentu.

Fila fali ba disputa entre JR ho Naimori;  Naha-Olo “Bai Meta” konsegue hatur teze badak iha leten antes halo narasaun iha artigu ida ne’e, temin “Buat ne’ebé Naimori halo iha era Akun Rasik  An, JR sira la konsegue halo”.

Klaru ke JR sira halo buat balun iha setor ne’ebé sira haknar an ba tantu setor privadu no setor públiku iha prosesu dezemvovimentu nasaun nian maibé, Naha-Olo “ Bai Meta” hakarak limita nia teze leten iha ámbitu polítika iha rai ne’ebé adopta sistema “Estado de Direito e Democrático” hanesan Timor.

Naha-Olo “Bai Meta” nia kontribuisaun ba rezistensia la iha tan altura funu namanas nia sei putu ka kiik i hafolik hela kalsa nakles ida hodi lao ba mai iha foho ne’eba maibé nia so kontribui deit maka nia votu iha 99 hodi túu ba URA. Nia ema ida ne’ebé gosta akompaña laloran polítika iha rai laran e kuaze tinan rua nulu ona nia halo vontadei ida ne’e. e to’o momentu ida nia tama iha sintésis badak ida katak “los duni polítikamente Timor iha problema ida seriu ho ema nia mentalidadi ke presija asistensia ruma. Los dunik iha argumentu balun ne’ebé sustenta sintesis ida ne’e maka realidadi polítika iha Timor hatudu momos katak wain hira ema ida ka “loyal” ba figura A ka grupu A ruma, buat hotu ne’ebé figura B ka grupu B halo ne’e la diak hotu iha sira nia matan, maske diak mos dehan la diak e se la diak entaun hetok sai at liu tan, hanesan mos viseversa,  agora piur liu tan maka wainhira figura sira ke sira “loyal” ba ne’e hirus ka selok malun, hirak ida tuir no “loyal”  ne’e kontenti fali i kontribui atu sunu tan ein vez dehan lae.

Nune’e mos wainhira ema ka grupu polítiku ruma  “a favor” ba nia/sira nia vontadi polítika, entaun grupu ka ema ne’e bele salah mos ohin ne’e hotu-hotu hatalik an hodi defende grupu ka ema ne’e to’o hisik kosar metan ikus, no ibun to’os atu dehan katak buat ne’ebé nia halo ne’e salah.

Ejemplu konkretu maka uluk wainhira, Naimori hamutuk ho General TMR no “Comandante em chefe” XG, Naimori ho nia partidu sai tiha hanesan we turuk ida iha talas tahan leten iha ne’ebé hotu-hotu tanen atu we ne’e la bele monu ka fakar sai husi talas tahan leten, maibé,  iha sorin seluk individu ne’ebé pretense ba grupu polítiku seluk tetak no habain Naimori loron-kalan iha janela “Facebook” nian ho lian murak oi-oin. Ikus fali kuandu Naimori ho nia partido sai husi koligasaun atu forma governu IX ke halo governu ne’e rasik la konsegue forma iha altura ne’eba, i hahu iha momentu ne’eba kedas Naimori la diak ona e kontinua la diak to’o tiha deit ohin loron iha grupu ne’eba nia matan maibé, estrañu oituan Naimori agora sai diak fali iha grupu ida antes nia matan i grupu ne’e mos nia emar lubun“pernah” tetak mos Naimori to’o úut didiak “anyway” sira agora iha relasaun ida ke kapas no kaber los. Relasaun ida iha ne’ebé kontinua kesi lian no sei la husik malun hodi lao ba oin atu forma governu da IX.

 Nune’e to’o iha puntu ida Naha-Olo “Bai Mate” husu ba nia an “Kok bisa seorang Naimori jadi hebat begitu ”? iha ne’ebé grupu polítiku jigante sira hotu hadau malun nia ba kada ida nia interes polítiku.

Hahu husi ne’e, Naha-Olo “Bai Meta” argumenta nia teze ne’ebe temin “Buat ne’ebé Naimori halo iha era Ukun Rasik An, JR sira la konsegue halo”

Naimori ho nia an rasik sein figura jigante ruma, nia bele organiza no halibur timor oan liu-liu jovem rihun ba rihun husi fatin hotu no husi grupu oi-oin nia ema, Naimori kosengue konkista kadeira lima iha Parlamento Nasional sein figura jigante ruma i la okupa kargu ruma tantu iha PN no iha governu. Seluk fali, Naimori konsegue halo partidu bo’ot rua “Satu kosong”, nune’e mos fo “1-0” ba figura jigante rua hanesan MA ho XG iha ámbitu negosiasaun polítika ba koligasaun nian, 2017 halai ses husi MA  nia sorin ba hamutuk ho XG i rezulta governu minoria monu iha dalan klaran viseversa, iha 2018 Naimori husik hela fali XG ba hamutuk fali ho MA hodi rezulta governu da IX la bele forma.

Seluk fali tan Naimori konsegue konvense figura rezistensia nian “Comandante em Chefe” XG no “Chefe Estado Maior” TMR ba sama no tur iha nia horik fatin Ainaro hodi falun hena simbolu grupo nian ba lider jigante nain rua ne’e. Iha lidun seluk fali Naimori halo kon ke figura rezistensia nian ka comandante kalibre bo’ot balun konsegue hakilar“Viva Naimori iha palku polítiku leten”. No ikus liu Naimori konsegue lori figura jigante sira balun ba Ainaro hodi hasasin timor oan sira ne’ebé nia organiza hodi halo “Puasa” ka jejum e nune’e mos konvense akademista lubun husi area oi-oin hodi ba hamutuk ho partidu ne’ebé nia lidera.

Aktu polítiku sira ne’ebé temin ka sita iha leten, simplismente marka Naimori nia diferensa ho JR tan JR sira rasik la konsegue halo hanesan buat ne’ebé Naimori halo. JR sira kontinua la fiar an atu hamrik mesak iha palku leten hodi kulia nia hanoin no vizaun polítika rasik ba povu atu konvense sira. Pur tantu tan la fiar an JR lubun kontinua haksumik an iha figura jigante ka maun bo’ot sira nia kalilin okos hodi aproveita vontadi no benefisiu polítiku husi sira. Hetok at liu tan JR sira kakutak domina ho emosaun loyaldadi polítika ba figura i halo argumentu polítiku mos halai liu ba esperitu loyaldadi ne’e rasik ein vez hare ba realiadadi polítika ne’ebe lao.

Ikus liu maibé importante tebes mos, se JR sira kontinua la iha vontadi no kbik atu organiza no unifika fali lider polítiku sira liu-liu sira ho kalibre bo’ot  hodi hamutuk hateke ba oin iha prosesu dezemvolvimentu nasaun nian, iha ne’e kedas JR kontribui atu halo forti liu tan Naimori ein vez heuwai nia.  

Konflitu Interese

Autor deklara katak la iha konflitu interese ruma tan politikamente nia la pretense ba grupu polítiku ruma.

*(artigu ne’e laos parte husi redasaun Neon Metin, maibe nudar artigu opiniaun husi Naha-Olo “Bai Meta” | email address: sidonio.pereira482@gmail.com)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here