Home Notisia Kompozisaun Meja PN Hasoru PR Lu Olo, Aniceto: Ami Informa Konaba Lei...

Kompozisaun Meja PN Hasoru PR Lu Olo, Aniceto: Ami Informa Konaba Lei Anti-Korupsaun

658
0
PPN hamutuk ho nia esturuta iha palacio prezidensia. [Foto: Santina Lucia da Costa | 03.06.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Kompozisaun meza Parlamentu Nasional foun komprimenta Prezidente da Republika,Dr.  Francisco Guterres Lu-Olo, hodi relata situasaun Parlamentu Nasional nian, antes no depois de mosu alterasaun ba Prezidensia meza PN nian.

Hafoin hasoru malu ho Prezidente da Republika, ba jornalista sira Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Aniceto Guterres informa katak meza Parlamentu Nasional foun kompremeta Prezidente da Republika, hodi relata situasaun Parlamentu nian antes no to’o agora,  depois de mosu alterasaun ba prezidensia ho meza Parlamentu Nasional ninian.

Aniceto hateten konteudu hosi kompozisaun meza Prezidente Parlamentu foun, Vise-Prezidente na’in rua mantein, Sekretariu meza foun, Vise-Sekretaria ida foun.  Hosi kompozisaun foun ne’e pronto atu servi Parlamentu Nasional no pronto atu kolabora desizaun estadu, atu hakotu impase politika.

Aniceto mos informa konaba Lei Anti-Korupsaun nia prosesu lao hela, diskusaun espesialidade no aprovasaun espesialidade ne’e lao hela iha komisaun A. Parlamentu Nasional buka solusaun para komisaun A halao fali nia funsaun atu bele halo aprovasaun ba Lei Anti Korupsaun.

“Tuir espetativa kuaze publiku tomak hotu hakarak aselera Lei Anti-Korupasaun ne’e tenki aprova lalais”, hateten Aniceto Guterres, iha palacio prezidensia, 03/06.

Relasiona ho meza PPN nian ne’ebe rahun, bainhira akontese konfrotasaun iha Parlamentu Nasional iha fulan kotuk, PPN Aniceto ba jornalisa sira informa katak, sei halo seremonia hodi troka meza PN no sei forma komisaun organizador, hodi prepara seremonia ritual, hodi hatur meza foun PPN nian

Kompozisaun Meza Parlamentu Nasional foun mak hanesan, aktual Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres, Vise-Prezidente Primeiru, Maria Angelina Sarmento, Vise-Prezidente Segundu, Luis Roberto da Silva, Sektretaria meza, Lidia Norberta, Primeiru Vise-Sekretario meza, Antonio Nobre Tilman no Segundu Vise-Sekretaria meza, Regina Freitas.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here