Home Notisia Subisidu $200 Sei Hahu Iha Loron 9 Junhu, Total Uma Kain Hamutuk...

Subisidu $200 Sei Hahu Iha Loron 9 Junhu, Total Uma Kain Hamutuk 298.119

1092
0
MSSI hamutuk ho BNCTL halo konferensia imprensa. [Foto: Santina Lucia da Costa | 03.06.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Subsidiu $200 ba uma kain sei fahe hahu iha loron 9 Junhu, ne’ebe sei fasilita hosi Ministeriu Finansas serbisu hamutuk ho  Ministeriu Solidariedade Sosial no Inkluzaun (MSS), Miniteriu Administrasaun Estatal (MAE) no BNCTL.

Liu hosi konferensia imprensa, atual Vice Primeira Ministra no Ministra Solidariedade Sosial no Inkluzaun, Armanda Berta dos Santos esplika katak apoiu monetariu sei benefisia uma kain hamutuk 298.119 iha municipi 12 la inklui RAEOA, nune’e transferensia ho montante $59,623,800.00, koresponde ba pagamentu ne’ebe kada uma kaon sei hetan $200 ba fulan rua.

Ministra Armanda Berta dos Santos hateten ibjetivu husi apoiu monetariu ne’e hodi garante sustenta familia sira no apoia despezas tanba situasaun Covid-19.

“Husu ba uma kain sira atu kolabora ho ekipa pagamentu to’o iha momentu ekipa tun ba ita boot sira nia suku no aldeia. Husu parte hotu-hotu nia kolaborasaun no serbisu hamutuk ba mantein paz, estabilidade no kumpri ba rekezitus no Lei ne’ebe vigora durante prosesu ne’e”, hateten Ministra MSS no Vice PM iha salaun MSSI, 03/06.

Nia mos hateten kalendariu no prosesu pagamentu ne’ebe sei halao uluk iha municipiu 12, sei hahu iha loron Tersa 9 Junhu, sei realiza iha suku sira, tuir horariu pagamentu ne’ebe iha. Husu ba xefe uma kain sira, atu marka prezensa iha sentru pagamentu, tuir orariu pagamentu no kumpri ba orientasaun husi Ministeriu Saude no OMS konaba distansia fiziku no distansia social.

Iha fatin hanesan Diretor Ezekutivu Banku Nasional Komersiu Timor-Leste (BNCTL), Brigido de Sousa katak BNCTL simu ona osan $59,623,800.00 miloens ne’ebe Ministeriu Finansas tranfere ona, dirijida ba konta bankaria sukus hamutuk 434 la inklui RAEOA, ne’ebe estabelesidu ona iha BNCTL.

“Iha loron ne’e kedan, BNCTL kredita konta kada suku no halo aproximasaun no koordenasaun intensivu ho MSSI konaba orariu pagamentu, mobiliza banku nia rekursu sira no hahu prepara osan no transporta ba kada suku BNCTL, atu antisipa pagamentu refere”, dehan Diretor Ezekutivu BNCTL.

Brigido de Sousa deklara konforme akordu no orariu ne’ebe mak aprova, BNCTL sei hala’o pagamentu husi kada suku, iha postu Administrativu sira hahu husi segunda-feira, 08 Juñu 2020, simultaneamente iha Munisipiu 12, ba durasaun loron 3 no sei konklui iha 10 Juñu 2020. Ekipa pagamentu mak sei responsabiliza halo pagamentu, ba kada benefisiarius iha suku no aldeia, konforme matadalan husi MSSI.

Iha fatin hanesa Diretor Jeral MSSI, Rui Exposto hateten prosesu pagamentu sei hala’o iha loron 9 Juñu 2020, ne’e kalendariu fixu ona to loron 14.

“Ami komprimisu katak ba suku sira ne’ebe mak ema benefisiariu uituan, ami sei suporta remata suku ida ne’e, ami apoiu ba suku seluk ne’ebe ema barak, ami sei aselera pagamentu ida ne’e tuir kalendariu ne’ebe mak iha”, hateten Rui Exposto.

Total transporte ne’ebe sei uza hodi apoiu lojistiku, MSSI hetan apoiu hosi patrimoniu estadu hamutuk 182, maibe MSSI sei aluga tan kareta hodi fasilita tekniku sira.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here