Home Notisia Sira Iha Vera Cruz La Presiza Ventilador Tan Laiha Sintomas, Dr. Rui:...

Sira Iha Vera Cruz La Presiza Ventilador Tan Laiha Sintomas, Dr. Rui: Ventilador 50-60 Sei Lori Mai Timor

3276
0
Ventilator ba moras Corona no ICU nian. [Foto: Copyright New York Time | 09.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Moras surtu Covid-19 kontinau sai preokupasaun publiku nian, tanba iha Timor-Leste rejista ona hamutuk 18, no 1 kuradu.

Publiku preokupa ho menus ekipamentu mediku sira nian hanesan ventiladora, oinsa atu bele halo tramentu ba iha maluk sira ne’ebe konfirmadu positivu.

Neon Metin halo konfirmasaun ho portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Dr. Rui Arujo iha centru media, konaba ventiladora ne’ebe agora dadauk iha ne’e iha hira? Ba Neon Metin Dr. Rui hatan kata koras ne’e dadauk ventiladora iha ida deit, maibe governu halo ona prosesu hodi sosa ventilador 50 to 60 hodi lori mai Timor-Leste.

Karik maluk sira neebe agora dadauk iha fatin izolamentu presiza ventiladora hodi bele kura sira hosi moras Covid-19?

Ba Neon Metin Dr. Rui Araujo esplika katak maluk sira iha izolamentu la presiza ventiladora tanba sira laiha sintomas.

“Sira ne’ebe iha izolamentu kazu ne’e ita bolu dehan kazu lizeiru, sira hatudu duni sintomas hanesan mear, kostupasun oituan depois halo analize ne’e nain rua ka tolu deit, maibe maioria sintomas laiha. Maibe tanba sira hela hamutuk iha fatin ne’ebe kazu konfirmadu, entaun halo analize ba sira no konfirma katak sira mos positivu ou provavel, tanba ne’e mak lori sira ba iha izolamentu para sira labele hadaet liutan ba ema seluk, portantu sira la presiza ventiladora agora”, esplika Dr. Rui Araujo, 17/04.

Entertantu CIJK rasik mos informa ona ba jornalista sira iha semana ida liuba katak prosesu kompras ne’ebe mak halao hosi UNDP, hodi sosa ekipamentu mediku sira nian halao ona no tuir informasaun ne’ebe hatoo hosi CIJK sei to’o Timor-Leste iha Semana ikus fulan Abril.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here