Home Authors Posts by Ato "Lekinawa" da Costa

Ato "Lekinawa" da Costa

72 POSTS 0 COMMENTS

PR Lu-Oló louva ho Obra Kreativu Monumentu Istoriku Labalou, Ossu

Presidente Lu-Oló louva imajinasaun kreativu hosi konstrusaun monumentu istoriku Labalou nian. Obra ida ne’e marka istoria sakrifisiu povo nian, nakonu ho mata-ben, nakonu ho...

Selebra Loron Juventude, Joven Sira Husu Espasu Publik Seguru no Hapara...

Ministra Eduakasaun, Juventude no Desportu (MEJD), Dulce de Jesus Sorares, simu deklarasaun Loron Internasional Juventude ne’ebe fo sai rekomendasaun 10 ba governo no instituisaun...

FONGTIL Publika Karta Aberta Husu Presidente Firmi Hili Governante Mak Moos

FONGTIL husu ba Presidente da Republika atu kontinua hatudu ninia seriedade hodi fo pose deit ba potensia governante neébe iha moral, hahalok diak no...

Espasu Publik La Seguru, Fasil ba Joven Feto no joven LGBTI...

Cruz Vermelha Timor-Leste, SEJD, Centru Juventude Becora no Sentru Juventude Comoro halo seminar kona ba Asediu Sexual hodi Komemora Loron Internasional Juventude ne’ebe monu...

Yasinta Luzina Lider foun ba APF Timor-Leste

ASEAN Peoples Forum (APF) Timor-Leste organiza hikas National Process ba daruak hodi hili lider no xefe komite sira hodi tau matan ba asuntu dereitus...

WHO: Timor-Leste elimina tiha ona moras sarampu

Ekipa Neon Metin Organizasaun Mundial Saude (OMS) ka WHO verifika tiha ona no deklara katak Timor-Leste sertifikadu ona nudar nasaun ida bele kontrola rubela no...

DKS UNTL halo Aula Publiku Kona ba Etika Jurnalizmu

Santina L. Da Costa Estudante Universidade Nasional Timor-Lorosa’e (UNTL), Fakuldade Siensia Sosiais politikas (SISPOL), Departamentu Komunikasaun Sosial (DKS), organiza aula publiku ho tema, “Etika Jornalista,...

Komunidade Kontinua Hasoru Dezafiu Asesu ba Bee Mos, Saniamentu ho Hijeinu

Tito Asis & Ato 'Lekinawa' Presidente Parlementu, Arão Noé de Jesus, hatete katak nesesidade bee la problema. Maibe dezafiu asesu ba bee mos kontinua mosu no...

Berliku Fanu Rai (BRF) Organiza Workshop ba Dezenvolvimentu Muzika

Adroaldo ‘Saretukau’ & Lucas ‘Hagho’ BFR organiza workshop hodi koalia kona ba dezenvolvimentu musika liu hosi industria kreativa. Intensaun hosi workshop ne’e atu tau hanoin...

Dezastre Tasi Sa’e Iha Atabae, Jaimitu Mate, Facebook Like Barak

Jhon 'Lelobere' & Ato 'Lekinawa' Sosiedade Timor-Leste ninia konsiensia kona ba efeitu hosi dezastre naturais menus tebes. Dezastre ida akontese iha loron 2 liuba, iha...
- Advertisement -

EDITOR PICKS