Home EduTek MOJEL 75 Halo Atividade Dezenvolvementu Iha Suco Leohitu

MOJEL 75 Halo Atividade Dezenvolvementu Iha Suco Leohitu

1003
0
MOJEL 75 halao atividade sosializasaun ba estudantes sekundaria sira iha Leohitu, Balibo

Ruben ‘Hamas’

Movimentu Juventude Estudante Suku Leo-Hitu (MOJEL 75) kontribui ba dezenvolvimentu suco liu hosi halo sosializasaun konaba dezenvolvimentu ekonomia no edukasaun iha suku Leohitu laran. Xefe Suco no Diretur Eskola haksolok ho atividade mak halao hosi estudante Leohitu oan sira.

Juventude sira mak halibur an iha organizasaun juventude ho naran MOJEL 75, halao atividade sosializasaun iha Suco Leohito hodi reforsa lideransa local nia papel. Presidente MOJEL 75, Ruben dos Santos, informa ba jornalista Neon Metin katak,”dezenvolvimentu mak halao hosi vbaze sai hanesan baze ba konstrusaun iha nasaun murak Republica Democratica de Timor Leste (RDTL),ho nue’e movimentu ida hari atu bele reforsa lideransa autoridade lokal sira iha suku Leo-Hitu, ho nune’e movimentu hari ho nia moto dehan ‘liu husi asaun mak bele iha mudansa ba desenvolvimentu’. Tanba ne’e mak movintu ida ne’e hakarak atu kontribui no halo mundansa ba iha suku liu husi aksaun mudansa ba desenvolvimentu.”Lia hirak ne’e Presidente MOJEL 75 hato’o iha atividade sosializasaun, iha 30/06, iha Leohito, Balibo, Maliana.

MOJEL 75 halao atividade sosializasaun ba eskola sekundaria no mos organiza jogu desportu ho objetivu hodi hametin unidade iha suco laran.

Xefe Suco Leohito, Benjamin Maia, fo parabens ba organizasaun MOJEL 75 no nia  hatete katal premeiraves nia hetan organizasaun mak iha hanoin diak hodi dezenvolvimentu nia suku rasik. Xefe Suco ne’e mos dehan katak, “iha komunidade ne’ebe mak hau kuinese muitu bem mak sira nia interese liu mak halo lia (kultura). Sira la tau interese bot ba sira nia oan nia futuru. Maibe liu husi ami nia oan sira nia inisiativa ida ne’e bele muda ami nia hanoin. Dala barak ami koalia deit sei la iha aksaun, maibe liu husi movimentu ida ne’e bele halo mudansa tomak mai ami atu bele redus ami nia hakarak no hanoin ba buat ne’ebe mak la iha valor mai ami.”

Iha Suco ne’e mos enfrenta problema asesu ba eskola. Diretur Eskola Pré-secundaria Catolika Leo-hitu, Martinho S. A. Martinques hateten katak iha eskola ida ne’e enfreta maka’s maka distansia atu ba eskola dok, ida afeita estudante sira nia partisipasaun. Dezafiu dezenvolvimentu ida ne’e mak MOJEL 75 hakarak atu ajuda hodi buka solusaun.

Objetivu husi movimentu ida ne’e mak atu partisipa no kontribui ativu iha prosesu desemvolvimentu nasaun nian no hametin identidade suco nian. Ho hanoin atu bele perpara lideransa juventude ne’ebe responsive, hodi hametin sistema politika demokratiku liu.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here