Home Notisia Enkontru Publik CNC ho FONGTIL: ONG Pronto Apoio Monitoriza Implementasaun Relatoriu Chega!

Enkontru Publik CNC ho FONGTIL: ONG Pronto Apoio Monitoriza Implementasaun Relatoriu Chega!

630
0
Hugo Fernandes halo intervensaun iha enkontru publik CNC ho Organizasaun Sosiedade Civil

Enkontru publik Centro Chega! ho Organizasaun Sosiedade Civil hodi fahe hanoin ba malu no fo komitmentu ba hodi implementa Relatoriu Chega!. Diretur Hugo husu organizasaun sosiedade kontinua halo advokasia no monitoriza rekomendasaun sira hosi Relatoriu Chega! nian. FONGTIL pronto fo apoio ba monitorizasaun implementasaun Relatoriu Chega!.

Diretur Centro Nacional Chega! iha ninia intevensaun temi katak CAVR ninia relatoriu ne’ebe hanaran Chega! rekomenda mos ba sosiedade civil sira.

“Relatoriu Chega! rekomenda atu estadu mantein independensia organizasaun sosiedade civil nian, halo organizasaun sosiedade civil sai parseiru iha implementasaun politika estadu nian, no hakbit organizasaun sosiedade civil sira liu hosi fo apoio atu halo sira buras liutan,” Hugo hatete.

Diretur FONGTIL, Daniel Carmo mos dehan iha ninia intervensaun katak FONGTIL ho ninia membru sira pronto nafatin koopera ho Centro Nacional Chega! hodi kontinua tau matan ba implementasaun Relatoriu Chega! nian.

“FONGTIL nia mandatu ida mak fahe informasaun. Inisiativa konjunta ne’e hosi FONGTIL no CNC hodi fahe informasaun ba membru sira tomak. FONGTIL ho ninia membru sira, antes CNC establese, membru sira ativu hela halo servisu liga ho asuntu rekomendasaun Chega! nian. Ami hakarak parseria diak liutan ho CNC hodi tau matan ba implementasaun rekomendasaun Chega! nian. Iha esperansa bot ba CNC, instituisaun nebe estadu nian hodi monitoriza no prmove rekomendasaun chega! nian, no FONGTIL pronto atu fo apoio tomak ba servisu ida ne’e,“ Daniel afirma.

Daniel mos dehan katak iha servisu monitorizasaun ne’e sei hasoru dezafiu barak hosi instituisaun estadu nian, tanba dala ruma iha intervensaun politik ba membru sira nia servisu. Husu atu membru sira foka mos ba rekomendasaun Chega! no temi kona saida mak membru halo ona atinji ona parte ida nebe hosi rekomendasaun Chega! nian.

Centro Nacional Chega! mak Instituisaun Publik ne’e establese hosi governo, localiza iha Premeiru Ministru nia okos. CNC halo ninia servisu tuir mandatu mak hakerek iha Dekretu Lei No. 48/2016. Antes establesementu Gabinete Primeiru Ministru nia Grupo Trabalho halo peskija ba implementasaun Relatório Chega! nian no hetan katak implementasaun formalba relatório Chega iha 5%, implementasaun tomak ho dalan informal35%, implementasuan parsial ho dalan informal30%,laiha implementasaun25%.

Enkontru Publik entre CNC ho Organizasaun Sosiedade Civil ne’e halao iha Salaun CNC, ohin, 27/02. Partisipantes ba enkontru ne’e mak membru FONGTIL nian sira, inklui ONG Belun, MDI, Luta Hamutuk.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here