Home Notisia AMP Sei Eziste? PLP: Akordu Hateten Klaru Partidu 3 Aliadu Tenke Garante...

AMP Sei Eziste? PLP: Akordu Hateten Klaru Partidu 3 Aliadu Tenke Garante Afavor Ba OJE

4167
0
Partidu PLP halo entrevista ho jornalisa sira iha palacio prezidensia. [Foto: Santina Lucia da Costa | 24.01.2020]

Reportazen Zevonia Vieira & Santina Lucia da Costa

Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo hasoru malu ho Partidu Libertasaun Popular [PLP].

Hafoin remata enkontru ho Prezidente da Republika, Prezidente Interinu PLP, Abrao J. Freitas ba jornalista sira katak Prezidente da Republika hakarak halo dialogu ho partidu sira liu-liu relasiona ho Orsamentu Jeral Estadu 2020 ne’ebe mak la pasa iha Parlamentu Nasional.

“Kompetensia tomak tuir Konstituisaun da Republika, absolumente fo kompetensia ba Prezidente da Republika, solusaun saida mak Prezidente foti, ami PLP tomak apoiu”, tenik Abrao, iha palacio prezidensia, 24/01.

Hatan ba Neon Metin konaba preferensia hosi PLP nian saida, karik hakarak ba Eleisaun Antesipada ou dalan seluk?

Abrao hatan katak, “ami laiha hanoin ba ida ne’e, ida ne’e kompetensia Prezidente da Republika nian, ami laiha preferensia ruma bai da ne’e”.

Tuir CNRT AMP sei eziste maibe Taur Matan Ruak dehan AMP la eziste ona? Ba Neon Metin Abrao deklara katak, plataforma hosi inisiu iha buat tolu ne’ebe mak fundamentu tebes katak, partidu tolu ne’ebe mak halo aliadu iha Parlamentu Nasional garante ba afavor ba programa hosi governu, Orsamentu Estadu no Lei estrutura sira. Ita boot sira akompanha iha tinan 2018 no 2019 hetan aprovasaun iha PN, mais OJE 2020 la hetan sumba iha PN.

Relasiona ho CNRT la afavor, maske CNRT dehan AMP sei eziste, PLP kontinua dehan AMP laiha ona? Hatan ba Neon Metin katak akordu hateten klaru ona, akordu la hakerek katak governu tenke vota abstensaun ou kontra, tanba aliadu ida mak forma governu, “tanba ne’e mak ami nia pozisaun entrega fali ba Prezidente da Republika hodi foti desizaun no PLP apoiu tomak”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here