Home Notisia Marí: Se Solusaun mak Koligasaun Foun, Buka Solusaun Aranja Entre-lideransa, Hau La...

Marí: Se Solusaun mak Koligasaun Foun, Buka Solusaun Aranja Entre-lideransa, Hau La Konkorda

6678
0
Sekretariu Jeral partidu Fretilin, Dr. Marí Alkatiri halo entrevista ho jornalista sira iha palacio prezidensia. [Foto: Santina Lucia da Costa | 24.01.2020]

Reportazen Zevonia Vieira & Santina Lucia da Costa 

“Agora sira dehan iha katuas bonito ida iha FRETILIN nia oin, ne’e duni sira mak tenke mai koalia, laos FRETILIN mak ba koalia ho sira. Se solusaun mak harii koligasaun foun, ne’e signifika kontinua buka solusaun ida aranja entre lideransa, hau la konkorda ida ne’e”. Marí Alkatiri

Situasaun politika ne’ebe agora akontese dadauk Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo kontinua konvoka enkontru ho partidu sira, atu rona sira nia hanoin. Ohin loron Prezidente Lú Olo halo enkontru ho Partidu FRETILIN nudar opozisaun, hodi rona opiniaun sira.

Hafoin remata enkontru, Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Dr. Marí Alkatiri ba jornalista sira katak naturalmente FRETILIN fo opiniaun iha sala laran laos iha liur, tanba prosesu ne’e foin hahu. Opiniaun ne’ebe mak FRETILIN fo ba Prezidente da Republika, atu refleta fali hanoin hirak ne’e

Hatan ba Neon Metin karik FRETILIN iha preferensia ne’ebe hato’o ba Prezidente da Republika? Hatan ba Neon Metin, Marí Alkatiri hateten FRETILIN sempre hanoin diak ba povu, tanba uluk kedas FRETILIN hanoin libertasaun patria no libertasaun povu, atu kontribui ba liberta povu, hasai povu hosi kiak no hosi mukit. FRETILIN laiha preferensia, FRETILIN preokupa ho povu ida ne’e.

Karik iha alternativa seluk hodi harii koligasaun foun partidu sira seluk? Dr. Marí kontinua hatan katak, “agora sira dehan iha katuas bonito ida iha FRETILIN nia oin, ne’e duni sira mak tenke mai koalia, laos FRETILIN mak ba koalia ho sira. Se solusaun mak harii koligasaun foun, ne’e signifika kontinua buka solusaun ida aranja entre lideransa, hau la konkorda ida ne’e.

“Ita nia istoria agora hatudu ona katak, ohin aliadu, aban inimigu fali ona ida ne’e mak susar. Ita tenke buka situasaun ida para kria konfiansa entre ita, tanba agora laiha konfiansa. Ohin diak ona ita hakuak malu, halai ba Singapore hakuak malu, aban fali ladiak fali ona. Hau hanoin solusaun laos ho politika deit, muintu menus legal deit”, hateten Eiz Primeiru Minsitru VII Governu Konstituisional, 24/01.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here