Home Uncategorized PD Laiha Rezerva Sempre Prontu Serbi Povu, Eleisaun Antesipada Rekursu Ikus.

PD Laiha Rezerva Sempre Prontu Serbi Povu, Eleisaun Antesipada Rekursu Ikus.

4908
0
Prezidente Partidu Demokratiku, Mariano "Asanami" Sabino. [Foto: Santina Lucia da Costa | 29.01.2020]

Reportazen Zevonia Vieira 

“PD sempre dehan katak laiha rezerva hodi sakrifika an ba Timor-Leste, maibe atu dehan katak eleisaun antesipada ne’e tenke rekursu ikus liu, tanba ita multipartidaria, ita tenke hatene jere, laiha ema ida fila fali ba eleisaun antesipada atu maioria absoluta”. Asanami 

Presidente da Republika, Dr Francisco halo enkontru ho Partidu Demokratiku [PD], hodi rona hanoin sira relasiona ho impase politika ne’ebe akontese dadauk, hafoin Orsamentu Jeral Estadu 2020 sumba iha Parlamentu Nasional.

Hafoin remata enkontru, Prezidente PD, Mariano “Asanami” Sabino ba jornalista sira dehan PD sempre ho hanoin ida konsente ba povu nia moris, ho impase politiku ne’ebe lao naruk, PD hanoin katak tenke tau enerjia hamutuk, hodi salva nasaun, hadia fila fali komunikasaun no relasaun, tanba impase ne’e fo impaktu ona ba ekonomia, sosial, kultural no mos Timor ba mundu. Ida ne’e mak PD hatoo ba Prezidente, no PD hanoin katak sempre ho povu ida ne’e laiha rezerva, sempre prontu hamutuk hodi serbi Timor.

Preferensia prinsipal ne’ebe PD hato’o ba Prezidente da Republika, karik aseita ho eleisaun antesipada, hodi hakotu impase ne’e? hatan ba Neon Metin, Prezidente PD hateten, laiha rezerva sekarik mos sakrifika an tan dala ida.

“PD sempre dehan katak laiha rezerva hodi sakrifika an ba Timor-Leste, maibe atu dehan katak eleisaun antesipada ne’e tenke rekursu ikus liu, tanba ita multipartidaria, ita tenke hatene jere, laiha ema ida fila fali ba eleisaun antesipada atu maioria absoluta. PD nia prinsipiu mak laiha rezerva ba salva povu, ba PD buat hotu diak ba rai ida ne’e”, hateten Asanami, iha palacio prezidensia 29/01.

Asanami hatutan katak diak liu mak hadia povu nia moris, diak liu mak sai hosi impase politik ne’e no diak liu mak dialog nasional, tur hamutuk no rona malu, hodi tau enerjia hamutuk ba konstrusaun estadu, tanba ohin loron kaer orgaun soberanu sei barak liu mak mai hosi mate restu, mai duni hosi komandante antigun, ne’e katak tenke lao hamutuk avansa hodi kontinua ba libertasaun povu.

Relasiona ona sekarik iha koligasaun foun, PD prontu atu apoiu?ba Neon Metin Asanami hateten Partidu Demokratiku katak, sakrifisiu mos nia prontu, sa tan ba koligasaun PD prontu.

Asanami konfirma tan ba Neon Metin katak PD uluk kedas la aseita ho eleisaun antesipada, tanba eleisaun ne’e diak liu lao tinan lima, maibe se rekursu ikus liu mak ida ne’e, nudar Partidu Demokratiku prontu ka la prontu tenke halao.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here