Home Notisia PR Hahu Ona Enkontru Ho Lider Istoriku Sira, Xanana La Marka Prezensa

PR Hahu Ona Enkontru Ho Lider Istoriku Sira, Xanana La Marka Prezensa

8219
0
Prezidente da Republika hasoru malu ho Lider istoriku sira. [Foto: Copyright Media PR | 10.02.2020]

Reportazen Zevonia & Santina

Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo halo enkontru ho lider istoriku sira, ne’ebe hahu iha oras 9:41 otl.

Iha enkontru ne’e lider istoriku sira ne’ebe partisipa ha enkontru mak, Primeiru Ministru atual Taur Matan Ruak, eis Primeiru Minstru, Dr Mari Alkatiri, Eiz Prezidente da Republika no eiz Primeiru Ministru, Dr. Jose Ramos Horta, Veteranu Dr. Roque Rodrigues no Xefe Estadu Maior Jeneral FFDTL, Major Lere Anan Timur. Iha enkontru refere lider istoriku Kay Rala Xanana Gusmao la marka prezensa.

Objetivu hosi enkontru ne’e atu koalia konaba impase politika ne’ebe akontese dadauk, depois de VIII Governu Konstituisional, lidera hosi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, aprezenta Orsamentu Jeral Estadu 2020 hetan sumba iha Parlamentu Nasional.

Tuir observasuan jornalista Neon Metin hatudu katak antes lider istoriku nain haat atu hakat ba leten hodi halo enkontru ho Xefe Estadu, akontese diskriminasaun ba jornalista elektronika no imprimi, tanba fo deit spasu ba RTTL ho GMNTV deit mak bele foti filmajen iha salaun enkontru Koni Santana, media destaka iha palacio prezidensia sira seluk la hetan oportunidade hodi halo kobertura ka foti filmajen.

Jornalista Neon Metin halo konfirmasaun ho Asesor Serbisu Komunikasaun Social Prezidensia da Republika, Nuno Rodrugues esplika katak tanba fatin klot, entaun espasu ba media hotu-hotu atu foti imajen la to’o, maibe media sira sei hetan imajen hosi media Prezidensia da Republika. Kestaun seluk mos media officer Primeiru Minsitru nian ne’ebe mak uza sapatilha hodi ba foti imajen iha leten, no kestaun ida ne’e gabinete Prezidensia da Republika foti ona kestaun ne’e, no sira sei koalia.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here