Home Notisia Partidu ASDT Husu PN, Altera Lei Partidu Politiku 3/2004

Partidu ASDT Husu PN, Altera Lei Partidu Politiku 3/2004

1680
0
Segundu Adjuntu Partidu ASDT, Hermenijildo P. de Arauju. [Foto: Franisco JDA | 28.02.2020]

Reportazen Francisco JDA

Partidu Asosiasaun Democratico Timorense [ASDT] hasoru malu ho Presidente Parlamentu Nasional Arao Noe, hodi husu ba Parlamentu atu altera Lei Partidu Politiku 3/2004, tanba PN reprezenta povo hotu no produz lei, nune’e fo dalan ba partidu ASDT atu bele esiste nafatin, tanba iha 2017 Tribunal Rekursu foti dezisaun kansela tiha Partidu ASDT la partisipa iha eleisaun jeral

Tuir Segundu Adjuntu Partidu ASDT, Hermenijildo P. de Arauju informa ba jornalista sira hafoin enkontro ho PN hateten koalia kona ba Lei, Timor- Leste tenke kesi ho historia ukun rasik an, tanba ukun rasik an  mai hosi Partidu ASDT

“ Ita koalia kona ba 28 de Novembro, proklamasaun unilateral ho 20 de Maio restaurasaun independensia, loron rua ne’e iha ligasaun metin ho partidu  ASDT tamba ne’e Lei sanak sira ne’ebé foin produz depois de Restaurasaun Independensia, ne’e la bele tesi fali Lei Inan nia hun, tanba Partidu ASDT mak abut no hun ba ukun rasik an”, tenik Adjuntu PASDT iha Parlamentu Nasional 28/02.

Adjuntu ASDT reforsa Presidente Parlamentu Nasional konkorda katak tanba parlementu nasional produz Lei sira prontu atu bele lori ASDT nia pedidu ba PN, hodi fahe bankada sira nune’e bele tetu no halo alterasaun ba Lei ne’e ka lae

Ami fiar katak ho konsensia politika bankada sira ne’ebé iha governu, tanto opozisaun reprezenta povo Timor -Leste iha uma fukun ida ne’e, sira sei ho konsensia diak, atu bele altera Lei para hatur fila fali partidu ASDT ne’ebé fanu ukun rasik an,  atu bele eziste nafatin”, tenik Adjutu ASDT Hermenigildo.

Hermenigildo dehan Momentu Tribunal Rekursu kansela ASDT la partisipa iha eleisaun jeral 2017, tanba Partidu ASDT hakat ho lista rua, momentu ne’e mos hetan mandatu notifikasaun legal hosi Tribunal Rekursu mak halo kongresu no hatama dokumentu ba iha Tribunal no hetan devolusaun dokumentus.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here