Home Notisia Gabinete PA RAEOA – ZEESM TL, Partisipa Iha Dialogu Dezenvolvimentu Agrikultura

Gabinete PA RAEOA – ZEESM TL, Partisipa Iha Dialogu Dezenvolvimentu Agrikultura

376
0
OXFA, Autoridade RAEOA-ZEESM TL hamutuk ho komunidade iha sorumutu iha Salaun Madre Dominica. [Foto: Copyright Midia ZEESM TL | 07.03.2020]

Kontributor Midia RAEOA-ZEESM

Organizasaun Oxford Committee for Famine Relief [OXFAM] Timor Leste  hamutuk ho Autoridade RAEOA-ZEESMTL,  halao sorumutu ho grupu benefisiariu sira ne’ebe hetan apoiu fundus husi OXFAM iha salaun Madre Dominica, Oé-Cusse loron 6 marsu 2020.

Reprezentante Prezidente Autoridade RAEOA-ZEESMTL, iha diskursu durante sorumutu rekonhese katak harii parseria ho instituisaun relevantes sira sai mos priporidades husi autoridade RAEOA hodi promove produtu potensiais ne’ebe komunidade Oé-Cusse sira produs durante ne’e ba merkadu nasional sei sai pontu de atensaun husi Prezidente RAEOA – ZEESMTL, Jose Luís Guterres.

“Autoridade RAEOA hakarak harii parseria ho parseiru dezenvolvimentu sira ne’ebe durante nee halao serbisu iha Oé-Cusse ho hanoin ida katak parseiru dezenvolvimentu sira mos mai halao serbisu hodi implementa mos programa Governu nian” hateten Koordenador Tékniku Prinsipal RAEOA – ZEESM TL, Azevedo Marcal iha okaziaun sorumutu hamutuk ho grupu benefisiariu husi area 12 ne’ebe durante ne’e hetan apoiu husi OXFAM.

Iha sorumutu ne’e, grupu benefisiariu sira mos  aprezenta difikuldades konaba oinsa atu bele transporta sira nia produtu mai merkadu nasional  ligadu ba kondisoens estrada husi postu mai munisipiu.

Responde ba ansiedade  no preokupasoens husi komunidade konaba kondisoens  estradas  ne’ebe la permite hodi lori komunidade nia produtus mai sidade, reprezentante RAEOA rekonhese katak prioridade Autoridade atual mak sei kontinua dezenvolve Oé-Cusse  liuhusi involvimentu povu Oé-Cusse liu liu autoridades lokais sira hodi diskuti hamutuk konaba eskalasaun prioridades dezenvolvimentu iha kada areas. 

Gabinete PA RAEOA – ZEESM TL rekunhese katak sorumutu loron ida ho topiku “Mai Ita Koalia ba Malu : Diversifikasaun Ekonomiku no Dezenvolvimentu Agrikultura iha Oé-Cusse, Ita hotu nia Responsabilidade”  hamutuk ho Grupu Benefisiariu ne’ebe hetan apoiu husi OXFAM  nesesita tebes atu bele hetan atensaun husi Autoridade RAEOA hodi bele hanoin hamutuk konaba oinsa atu promove produtu potensiais sira nee ba merkadu nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here