Home Notisia Covid-19, KI Husu Jornalista Sira Tenke Proteje-an Uluk, PR KI: Kumpri Kode...

Covid-19, KI Husu Jornalista Sira Tenke Proteje-an Uluk, PR KI: Kumpri Kode Etik no Fo Informasaun Edukativu

824
0
Prezidente Konsellu Imprensa, Virgilio Guterres . [Foto: Santina Lucia da Costa | 02.04.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Konsellu Imprensa [KI] halo konferensia imprensa hodi hatoo preokupasaun no apresiasaun ne’ebe mak KI hare iha situasaun pandemia Covid-19.

Prezidente Konsellu Imprensa, Virgilio Guterres ba jornalista sira hataten propagasaun Covid-19, globalmente ameasa dadauk ona vida umana no implika mos ekonomia pais barak iha mundu.  Ho ameasa hosi Covid-19, Prezidente Republika Francisco Guterres “Lu Olo” deklara ona estadu emerjensia iha 28/3/2020 bazeia ba autorizasaun Parlamentu Nasional nian.

Prezidente KI hateten liga ho propagasaun pandemia nian ne’e,  jornalista no media ho papel importante tebes, atu transmite informasaun hodi hakunu sidadaun sira nia direitu, atu asesu informasaun ida ne’ebe los,  kredivel no edukativu.

“Centru Integradu Jestaun  de Krize no Jestaun Meiu Komunikasaun Sosial sira seidauk fornese ho diak iha periodu propagasaun Covid-19, hanesan media lahetan informasaun diariamente konaba evolusaun no mudansa, relasiona ho desizaun foun estadu nia konaba pandemia Covid 19. Iha periodu propagasaun Covid 19 , kuaze jornalista hotu nia moris iha risku nia laran, tanba la kumpri sujestaun WHO nian,  hanesan la tuir distansia sosial,  la uza maskara,  no seluk tan. Instituisaun estadu nian barak mak seidauk prepara kondisaun atu fasilita jornalista sira hodi kumpri distansia sosial, bainhira halo konferensia imprensa”, dehan Prezidente KI iha Kintal Boot, 02/4.

Prezidente Virgilio hatutan jornalista sira tenke asegura uluk sira nia vida ka saude antes hetan informasaun,  kumpri rekezitu sira ne’ebe governu WHO fo sai, atu salva ita boot sira hosi risku Covid-19.

“KI hakarak hateten ba jornalista sira, primeiru atu konsidera situasaun ne’e, laos ita jornalista ne’e Besi-Asu buat sira ne’e la kona ita, tanba ita nia interese publiku ba halo kobertura, ita presiza proteje uluk ita nia aan, alende medidas estadu fo konaba distansia metru sosial, fase liman, buat ijiene sira ne’e. Ita mos haree iha fatin sira ne’ebe ke atu halo konferensia imprensa ka hetan deklarasaun ruma, ita kontinua mantein iha ne’eba, se ita nia autoridade sira la prepara kondisaun tuir estadu, ita tenki hato’o protest”, informa Virgilio

Prezidente KI mos hatoo katak jornalista sira tenke kumpri kode etik jurnalistk nian no luta kontra informasaun bosok [Fake News no hoax] konaba Covid-19 liu hosi disiplina verifikasaun. Husu ba media sira atu halo kobertura konaba perigu hosi virus Corona ne’e saida, oinsa governu no autoridade sira esforsu atu garante ktak propagasuan ne’e labele lao tan

Iha konferensia imprensa ne’e Konsellu Imprensa rekomenda ba instituisau estadu,liu-liu ba centru integradu jestaun no centru media covid-19, tenke fasilita jornalista sira atu hetan informasaun klean, loloos, kredibel no edukativu

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here