Home Notisia Motorista ho Ajudante Bis Bintang Iha Kuarentena, Dr. Rui: Posibilidade Hadaet Virus...

Motorista ho Ajudante Bis Bintang Iha Kuarentena, Dr. Rui: Posibilidade Hadaet Virus Ba Liur Kiik Tebes

555
0
Portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo. [Foto: Francisco JDA | 14.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Rezultadu hosi maluk timoroan sira ne’ebe mak mai hosi nasaun afetadu Indonesia no fila liu hosi fronteira iha loron 1 Abril ho Bis Maliana naran Bintang, hodi mai hela iha hotel Katuas, hatudu ema nain 5 konfirmadu positivu.

Liu hosi konferensia imprensa iha centru media, Portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Dr. Rui Araujo halo klarifikasaun relasiona ho preokupasaun publiku nian katak sira nain 5 nebe oras ne’e positivu no halo izolamentu iha Vera Cruz, sira halo viazen hamutuk iha kareta ida deit, iha loron 1 Abril, hosi fronteira Mota Ain mai to’o iha hotel Katuas.

Dr. Rui hateten viazen ida ne’e sira sae auto caro ka Bis ida ne’ebe ekipa vizilansia epidemialojika Ministeriu Saude nian aluga, atu tula espesifikamente timoroan sira ne’ebe mak hosi fronteira mai, Bis ne’e la tula tan pasajeirus sira seluk.

“Bis ne’e mai ho nia motorista ida ho nia ajudante nain 2, Bis ne’e nia naran Bintang, nia sapa martikula 378-11TLS, nia motorista Deolindo Pereira ho ajudante nain 2 agora dadauk iha kuarentena iha Mota Ain, ekipa laboratoriu serbisu hodi foti sira nia sample hodi hatene sira nia rezultadu. Ida ne’e siginifika kazu konfirmadu hahu hosi loron 10 mai to’o agora, ne’e ita bolu klaster ka grupu ida ne’ebe nia hun ne’e, husi analize ba kontaktus ne’ebe ekipa vizilansia epidemialojika halo, nia hun ne’e posibelmente hosi ema 1 depois mak hadaet ba sira seluk. Ida ne’e grupu ida nee naran konfinandu ka grupu ne’ebe ita kontrola hela, ne’e signifika pontensialidade ka posibilidade atu hadaet ba liur hosi grupu ida ne’e kiik tebes, ne’e katak situasaun agora kontroladu no publiku labele paniku”, esplika Dr. Rui iha CCD, 14/04.

Dr. Rui salienta katak la los ema publika nutisia dehan katak auto caro ne’e depois hatun tiha estudante sira ne’ebe mai hosi Mota Ain mai hotel Katuas, tula fali pasajeiru hosi Dili ba fali Maliana.

“Ohin hau konfirma duni ho motorista, hau konfirma mos ho ekipa iha fronteira, ho prova additional bainhira sira mai hosi fronteira, polisia mak akompanha no bainhira auto caro ne’e fila mos polisia mak akompanha. Auto caro ne’e agora dadauk para hela ih fatin kuarentena iha Maliana”, hateten Dr. Rui.

Dadus ne’ebe Dr. Rui aprezenta total ema iha Bis laran hamutuk 18, aumenta motorista 1 ho ajudante nain 2 hamutuk 21.

Neon Metin halo konfirmasaun karik halo ona disinfekta ba Bis Bintang ne’e? Ba Neon Metin Dr. Rui hateten konfirmadu tuir prosedementu estandar kareta hotu ne’ebe tula sira mai antes sae tenke disinfekta uluk.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here