Home Notisia Maluk Sira Iha Kuarentena, Dr. Sergio: Imi Nia Sakrifisiu no Pasensia Iha...

Maluk Sira Iha Kuarentena, Dr. Sergio: Imi Nia Sakrifisiu no Pasensia Iha Valor Boot Ba Povu

900
0
Portavoz CIJK, Dr. Sergio Lobo. [Foto: Francisco JDA | 12.04.2020]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho numeru konfirmadu positivu virus Corona hamutuk 8,  nain 1 kuradu no nain 7 iha fatin izolamentu Vera Cruz, hamosu preokupasaun iha publiku nia leet, ho situasaun ida ne’e, portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Dr. Sergio Lobo apela ba maluk sira iha kuarentena atu hakmatek no kumpri nafatin regras ne’ebe tau iha kuarentena.

“Ita hotu apresia tebes ita boot sira nia kooperasaun no sira nia sakrifisiu tenke pasensia hela to’o loron 14, maibe ita boot sira nia sakrifisiu ne’e iha valor boot ba povu tomak iha Timor-Leste, tanba sekarik ita boot sira lori duni virus ida ne’e iha ita boot sira nia isin, maske la hatudu sintomas. Ho limitasaun sosial no limitasaun movimentu iha fatin kuarentena durante loron 14, ita boot sira eveita moras Covid-19 ba ema seluk”, esplika Dr. Sergio 15/04.

Portavoz CIJK ne’e mos apela ba komunidade tomak atu konfiansa no dalan ba instituisaun estadu sira hotu, atu bele halo serbisu diak ba populasaun atu bele halo tuir rekomendasaun ne’ebe Ministeriu Saude fo tiha ona, katak tur iha uma la presiza sai kuandu laiha nesesidade importante, pratika distansia sosial no fiziku, tau maskra no pratika moris hijiene.

“Kuandu ita hotu kumpri medidas sira ne’e, ita hotu bele evita kontazen no propagasaun Covid-19 iha ita nia rai laran”, hateten Dr. Sergio.

Dr. Sergio mos informa katak to’o ohin loron sedauk iha transmisaun lokal tanba kazu nain 8 ne’e kazu importadu hotu, sira ne’ebe kona ne’e tama iha  klaster ida deit.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here