Home Notisia Covid-19, Suspeitu 1 Kuarentena Iha Centru Saude Aileu, Dr. Sergio: CIJK Sei...

Covid-19, Suspeitu 1 Kuarentena Iha Centru Saude Aileu, Dr. Sergio: CIJK Sei Buka Hatene

3148
0
Municipiu Aileu. [Foto: copyright google | 15.04.2020]

Kontributor Abekha Raihusar

Relasaun ho virus Corona ne’ebe afeta ona mai Timor-Leste, Neon Metin identifika katak iha suspeitu ida ba moras Covid-19, tanba tuir informasaun maluk timoroan ne’e fila hosi nasaun afetadu Australia, iha loron 2 Marsu.  

Kontributor Neon Metin iha Municipiu Aileu hosi Radio Komunidade Rai Husar, konsege halo entrevista ho Diretor Servisu Saúde Munisípiu Aileu, Julio Mendonca konaba suspeitu ne’ebe  mak tama iha kuarentena iha loron 9 Abril iha centru saude Aileu Vila.

Ba kontributor Neon Metin Diretor Servisu Saude, Julio Mendonca hateten iha duni povu Aileu ida ne’ebe mak hatudu ona sintomas, tanba nia mai hosi fatin afetadu no agora nia iha hela kuarentena centru Aileu Vila.

“Konaba levantamentu ka aprezentasaun hosi portavoz CIJK, hau Hanoin dadus relata ona ba iha Ministeriu Saude, liu hosi ekipa vizilansia laboratoriu. Hau hanoin ninian kontinuasaun mak sedauk to’o ba iha portavoz atu publika no ita mos konvida ona laboratoriu nasional mai foti ona sample no to’o agora sedauk simu rezultadu tanba ne’e ami mos sedauk halo publikasaun”, esplika Diretor Julio ba contributor Neon Metin, iha Aileur 15/04.

Ba Neon Metin Diretor Julio informa katak maluk timoroan ne’e mai hosi Australia, tanba nia halo serbisu iha ne’eba.

“Nia mai iha loron 2 Marsu, kauze fulan ida resin, tuir ita nia mata dalan kuandu mai fofoun halo kuarentena durante loron 14, maibe ita mos tenke hare ba tempu inkubasaun, dalaruma liu tiha loron 14, nia imunidade tun entaun hatudu sintomas . Ho nune ekipa centru saude Aileu Vila hare nia ho sintomas sira ne’ebe mosu no halo ona kuarentena ba nia tanba nia mai hosi nasaun afetadu”, hateten Diretor Julio.

Tuir Diretor Julio katak maluk timoroan ho nia konsiensia no vontade rasik mai aprezenta an iha centru saude aileu ohin, hodi halo konsulta, ho nune’e ekipa saude halo analize no deskonfia sintomas ne’ebe hatudu bele ba iha moras Covid-19, nune’e ita halo kuarentena iha centru saude Aileui Vila.

Jornalista Neon Metin mos halo konfirmasaun ho Portavoz CIJK, Dr. Sergio Lobo iha centru media, iha loron 15/04 konaba suspeitu ida ne’ebe oras ne’e dadauk halo kuarentena iha municipiu Aileu. Ba Neon Metin Dr. Sergio hatan katak sedauk simu informasaun refere, no ekipa CIJK sei buka tuir.

Ho nune’e Dr. Sergio informa katak husu ba komunidade sira ne’ebe hatene no autoridade local sira tenke kontaktu numeru 119 ka fo hatene centru saude sira, atu bele halo investigasaun.

Relasiona ho moras covid-19 ne’ebe mak rezulta ona emai 8 konfirmadu positivu no 1 kuradu ona, ba Neon Metin Diretor Servisu Saude Muncipiu Aileu nian mos hateten, bazea ba Nota de Atendementu ne’ebe asina entre Diretora Jeral Ministeriu Saude ho Retor Universidade Timor Lorosa’e katak uma polo iha Aileu tenke prepara nudar fatin kuarentena no agora prepara hela fatin sira ne’e, “ita mos prepara fatin rezerva balun hanesan iha centru saude tanba fatin ne’ebe mamuk hodi sai fatin kuarentena”.

Ekipa centru saude iha Aileu mos halao ona atividade prevensaun sira hanesan disinfekta fatin entrada sira hanesan hosi Dili mai Aileu, halo iha Laulara no halo sosializasaun ba komunidade sira, hodi hatomaan fase liman bebeik ho bee no sabaun.  

Ministeriu Saude rasik instala bee ho sabaun sira iha fatin publiku sira hanesan merkadu, atu nune’e povu sira hatomaan sira nia an hodi fase liman bebeik ho sabaun.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here