Home Saude Covid-19, Desinfekta Fatin Publiku, Gaudensia: Hau Tenke Aplika Knaar Importante, Maske Preokupa...

Covid-19, Desinfekta Fatin Publiku, Gaudensia: Hau Tenke Aplika Knaar Importante, Maske Preokupa Ho Familia

877
0
Gaudensia de Fatima feto maluk ne'ebe mak desinfekta fatin publiku sira. [Foto: Francisco JDA | 16.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Moras surtu Covid-19, kontinua sai preokupasaun ema hotu nian, ema barak paniku, tauk karik virus ne’e sei hadaet liutan ba ema barak iha teritoriu tomak. Ministeriu Saude [MS] ho Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], kontinua halo sira nia esforsu hodi buka solusaun, proteje no preven.

Gaudensia de Fatima, feto maluk hosi municipio Covalima, ne’ebe mak halo nia serbisu voluntariu iha ekipa Covid-19, hodi kontribui ba iha prevensaun. Gaudensia nia knaar mak halo desinfekta fatin publiku sira, fatin enkontru no kareta sira ne’ebe mak halo movimentu, atu nune’e bele halo prevensaun hosi virus ka bakteria ne’ebe mors iha ita nia leet.

Neon Metin dada lia ho Gaudensia bainhira nia halo knaar disinfekta iha CCD, fatin ne’ebe ekipa sala de situasaun sira halo serbisu hodi responde situasaun ne’ebe mak sai risku ba iha povu nia moris.

“Agora dadauk hau hanesan serbisu voluntariu iha pandemia Covid-19, hodi apoiu Ministeriu Saude iha departamentu Saude Ambiental. Ho situasaun ida ne’e nudar serbisu iha saude publika, maske sente tauk, nudar feto tanba tenke husik familia ne’e hanesan buat todan ida, maibe responsabilidade ho knaar ne’ebe mak iha, nudar saude publika entaun hau hakarak halo prevensaun ba iha situasaun ne’ebe agora dadauk mosu iha mundu tomak”, tenik Gaudensia ba Neon Metin.

Antes halo atividade desinfekta iha fatin publiku, Gaundensia ho nia ekipa hetan ona orientasaun oinsa halo prevensaun ba iha kareta sira, fatin enkontru no fatin publiku sira.

Virus Corona ne’ebe mak hamate ona ema barak iha nasaun boot sira, halo ema barak moris la hakmatek, mehi at sempre haleu, karik hau, nia, o, sira bele sai vitima hotu ba covid-19? Ema sira ne’ebe halo serbisu iha linha oin mos iha situasaun tauk nia laran, familia mos preokupa no sira mos preokupa ba sira nia familia ne’ebe hela hakmatek iha uma.

Knaar ne’ebe mak Gaudensia halo, nia tenke aplika duni iha situasaun Covid-19, maske nia tenke preokupa nia oan ho idade 9 no familia ne’ebe mak hela iha uma.

“Nudar inan hau iha preokupasaun no responsabilidade boot ba buat ruma karik akontese no familia importante tebes ba hau nia moris no liga ba knaar ne’ebe mak hau halo nudar saude publika, entaun hau oferese knaar ne’ebe iha, hodi ajuda situasaun ne’ebe agora dadauk povu hotu preokupa”, tenik Gaudensia.

Gaudensia hatene oinsa nia mos bele proteje nia oan, kaben no familia sira seluk ne’ebe mak hela iha uma, bainhira nia fila ba uma, nia halo tuir regras ne’ebe  mak Ministeriu Saude halo atu nune’e labele lori virus ba familia sira.

“Wainhira hau fila ba uma antes hau tama ba uma, hau tenke fase liman ho sabaun, hasai hau nia sapatu no ropa ne’ebe hau uza, tenke truka hotu tiha no haris kedas mak hau tama ba uma, hodi nune’e bele halo prevensaun ba familia sira iha uma laran”, esplika Gaudensia

Nudar serbisu saude publika ne’ebe mak halo serbisu iha prevensaun no promosaun, iha loron ema hotu preokupa ho moras ne’e, ba Neon Metin Gaudensia hateten serbisu voluntariu ne’ebe mak hau halo ba publiku ohin loron importante tebes, tanba tuir motto saude publika katak preven diak liu duke kura.

“Liga ba serbisu ne’ebe agora dadauk ami halo maske voluntariu, tanba hakarak hatudu responsabilidade ba publiku oinsa koidadu ita nia saude rasik , hanesan feto todan maibe tenke aplika duni saida mak hau aprende ona iha tempu barak nia laran”, hateten Gaudensia

Gaudensia hatoo lia menon ba sidadaun sira atu nafatin koidadu an no kumpri regras hosi Ministeriu Saude, katak tenke fase liman bebeik ho sabaun, hela hakmatek iha uma bainhira laiha nesesidade importante iha liur, tau maskra bainhira ba fatin publiku, halo distansia fizku no sosial, kontinua moris saudavel, hijiene no halao atividade positivu iha uma.

“Nudar ema tenke iha konsiensia rasik hodi halo prevensaun hosi moras ida ne’e, tanba saude iha ita nia liman rasik”, hateten Gaudensia

Iha Gaudensia nia ekipa rasik total ema nain 15, feto nain 10 no mane nain 5, ne’ebe mak halo desinfekta, hodi rega alko ba fatin sira ne’ebe perigozu hodi hamosu virus ka lori virus.  

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here