Home Notisia Covid-19, Governu Aprezenta Progresu Serbisu Ba PN, TMR: Vontade Ho Kapasidade Tenke...

Covid-19, Governu Aprezenta Progresu Serbisu Ba PN, TMR: Vontade Ho Kapasidade Tenke Hanesan

478
0
PM Taur Matan Ruak Halo aprezentasaun iha PN. [Foto: Francisco JDA | 16.04.2020]

Reportazen Francisco JDA

Ba situasaun Covid-19 liu VIII Governu Konstituisional halao ona serbisu balun ba iha hasoru surtu moras Covid-19.

Ohin loron governu halo aprezentasaun iha Parlamentu Nasional ba progresu servisu ne’ebé duarente ne’e hala’o, hafoin Presidente da Repúblika dekreta Estadu de Emergencia.

Primeiru Ministru (PM) Taur Matan haktuir katak kombate Covid-19 hanesan funu ida ne’ebé invisiveis iha mundiál tomak, nasaun sira rekore meius hotu nune’e kapasita an hasoru moras ida ne’e.

“Kombate ida ne’e sai problema no difisil liu tan, laos deit esforsu para ema labele mate, impaktu sosial ekonómiku ne’e drastiku tebes, ema miloens trabalahdores mak lakon nia serbisu, sira nia familia tomak mak tama mijeria tanba rendimentu tun, ekonomia estagnado konetividade mundu paralizad no Timor Leste ita sei la ses hosi ida ne’e”,  tenik Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Plenaria Parlamentu Nasional, 16/04

Taur Matan Ruak hatutan senariu rua hanesan optimista no pesemista  no tuir senariu Optimista hakarak zero baixas obitos no senariu ultra Optimista mak tuir analiza Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK] mak lidera hosi seguransa tekniku medikus sira.

“Ita nia saúde iha sistema difikuldade boot, se nasaun sira mais dezenvolvidu konsidera sira nia sistema saúde melhores do mundu, Timor-Leste iha kondisaun para atu sustenta ita la iha, mas ita kombina buat rua vontade no kapasidade.  Ohin hau la presiza hanoin vontade boot liu kapasidade maibé vontade no kapasidade tenke hanesan”, Tenik Taur Matan Ruak.

Taur Matan Ruak informa mos katak fundus ne’ebé Parlamentu Nasionál autoriza atu foti horseik, governu aprova para halo ezekusaun, maibe estadu emergencia laós diskusaun ba problema, maibé elementu importante los, para reforsa iha distansia sosial tan hosi distansia sosial bele minimiza kontazio tanba kazu Timor Leste sei iha importánsia de’it.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here