Home Notisia Ekipa Medika Sira Iha Municipiu Hetan Formasaun Oinsa Halo Triajen Iha Konsulta...

Ekipa Medika Sira Iha Municipiu Hetan Formasaun Oinsa Halo Triajen Iha Konsulta Konaba Covid-19

798
0
Mediku timoroan sira. [Foto: Copyrigt Palacio das Cinzas | 06.03.2019]

Reportazen Zevonia Vieira

VIII Governu Konstituisional liu hosi Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK] kontinua halo serbisu hodi reforsa serbisu ekipa Covid-19, liu hosi formasaun sira ba ekipa mediku sira iha Timor laran tomak.

Portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo liu hosi konferensia imprensa ba jornalista sira informa katak ekipa formadores hosi Institutu Nasional Saude no ONG Maluk Timor ho apoiu hosi parseiru dezenvolvimentu sira, halo formasaun ba ekipa medika sira iha municipiu no centru saude sira iha Timor-Leste laran, hodi hahu halo triajem iha konsulta lor-loron iha fatin hirak ne’e. Triajen ninia objetivu mak identifika ema ne’ebe iha sintomas hanesan Covid-19, hodi fo konsulta ketak hosi konsulta jeral nian.

Dr. Rui Araujo mos apela ba populasaun tomak katak atu rona no fiar deit informasaun ne’ebe sai hosi konferensia imprensa ne’eve Salao de Situasaun Centru Integradu Jestaun Krize hato’o loron-loron.

“Nafatin tau fiar ba governu atu lidera prosesu prevensaun no mitigasaun ba moras COvid-19. Kolabora no partisipa o disiplina iha distansiamentu sosial, fiziku no hygiene pesoal”, hateten Dr. Rui Araujo iha CCD, 17/04.

Dr. Rui Araujo mos kontinua apela ba publiku atu tur hamutuk iha uma, lalika sai arbiru ka halibur malu bebeik, fase liman bebeik ho sabaun no uza maskra bainhira sai hosi uma.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here