Home Notisia Contact Tracing, Dra, Odete: Ekipa Vijilansia Epidemiolojia Halo Serbisu Makaas, Maske Iha...

Contact Tracing, Dra, Odete: Ekipa Vijilansia Epidemiolojia Halo Serbisu Makaas, Maske Iha Limitasaun

340
0
Ekipa vijilansia epidimiolojia. [Foto: Copyright A Bola | 19.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Relasiona ba moras Covid-19 ho kazu foun positivu ba ema nain 1, ne’ebe mak hela iha hotel Licedera iha loron 19 Abril, liu hosi ekipa vijilansia epidimiolojiku halo ona kontaktu ka Contact Traicing, hodi identifika tuir se deit mak halo kontaktu prosimos ho maluk refere.

Hosi kornolojia ne’ebe mak esplika hosi portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Dra. Odete Viegas haeten katak kazu foun 1 ne’ebe positivu mai hosi hotel Licidere, estudante timoroan ne’e halo viajen hosi Bandung ba Jakarta iha 31 Marsu, nia viajen ba Jakarta uza travel, Jakarta mai Kupang uza aviaun Batik Air, hosi Kupang mai Atambua aluga kareta Avansa mesak, depois nia toba kalan ida iha Atambua iha hotel Timor Travel, hosi Atambua mai Bagugede sae Ojek, hosi Batugede mai Dili iha loron 31 Marsu ho Bis Bintang ne’ebe aluga hosi Ministeriu Saude hosi 28 to’o 31 Marsu.

“Ema sira ne’ebe mak mai hamutuk, sira hotu hela ih hotel Katuas mak hamutuk ema 40, ita nia ekipa vijilansia epidemiolojia halo kontaktu ona ho portavoz iha Indonesia, tanba Timor-Leste mos iha International Health Regulation, atu fo hatene ema sira ne’ebe mak halo kontaktu ho maluk positivu ne’e”, esplika Dra. Odete iha CCD, 19/04.

Neon Metin halo konfirmasaun, Ministeriu Saude bele garante Contact Tracing ne’ebe halo bele atinji 100%, hodi buka tuir ema sira ne’ebe halo kontaktu direto ho nia?

Ba Neon Metin Dra. Odet hateten contac tracing ne’ebe halo hosi Janeiru to’o mai agora, sempre mosu kritikas deit maibe atu louva deit Ministeriu Saude nia serbisu ne’e nungka iha.

“Ita presiza hare hamutuk katak esforsu ne’ebe durante ne’e halo hosi ekipa de trabalhu, linha ministeriais sempre iha kritikas, kritikas atu dezenvolve ne’e maibe kritikas atu hatun presiza hare. Contact tracing hau bele dehan katak ekipa vizilansia epidemiolojia esfrosu makaas atu bele halao serbisu sira ne’e, maske ho limtasaun ne’ebe mak iha, tanba sira nia serbisu makaas ne’e mak bele hare rezultadu  negativu ne’e alkansa numeru ne’ebe mak boot, siginfika katak sira nia papel ne’e dezempenha duni no importante mak transmisaun local hosi kazu importadu hadaet ema sira ne’ebe iha liur sedauk iha”, hateten Dra. Odete Viegas iha CCD ba Neon Metin, 19/04.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here