Home Notisia Maluk Nain 4 Provavel Iha Vera Cruz, Sei Hein Rezultadu Teste Hosi...

Maluk Nain 4 Provavel Iha Vera Cruz, Sei Hein Rezultadu Teste Hosi Darwin

293
0
Imajen konaba virus Corona. [Foto: Copyright google | 02.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Total ema nain 18 positivu Covid-19 no nain 4 provavel iha Vera Cruz kontinua hetan tratamentu no atensaun hosi ekipa mediku, saude professional, spiritual, relijioju no ekipa psikolojiku sira.

Neon Metin halo konfirmasaun ba portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Dra. Odet Viegas bainhira mak nain 4 provavel bele hetan rezultadu serteza atu detekta konfirmadu ka lae? Mais menus nia durasaun to’o bainhira?

Ba Neon Mein Dra. Odete Viegas esplika katak maluk nain 4 ne’ebe mak provavel katak iha momentu inisiu kuandu maluk malae ne’e positivu, ita ladun preokupa tanba nia la halo kontaktu direto no nia izola kedas nia an, maibe depois mosu kazu positivu iha hotel katuas, komesa iha ona segundu positivu entaun kapasidade atu hasae teste komesa aumenta, ita nia rekursu la sufsiente atu halo analize iha loron tomak ida, tanba ne’e mak rezultadu too agora ita boot sira akompanha rezultadu kuaze 90 resin tenke fo mos biban ba sira atu prepra, no kazu konfirmadu ne’e ita hein fila fali hosi Darwin mai no iha tempu badak sei fo sai rezultadu teste konaba provavel.

Ba Neon Metin Dra. Odete mos hateten kondisaun pasiente sira iha situasan diak, graca de deus sira nia kondisaun laiha grave, sira leve no hein mediku sira atu desidi no hasai fali teste laboratoriu ba daruak nian.

“Espera teste ne’e bele halo iha tempu badak, hodi nune’e bele hatene katak se negativu dala ida, entaun halo tan teste dala idatan no negativu hafoin sira bele fila ba hela fatin”, esplika Dra. Odete.

Atu hatene rezultadu teste provavel ka positivu mak liu hosi Polymerase Chain Reaction [PCR]  ho tipu teste Nasopharyngeal and Throat Swab. Virus ne’e detekta mak naran SARS-CoV-2 RNA E-Gene no SARS CoV-2 RdRP Gene.

Hosi teste rua ne’e bainhira detekta sekarik SARS CoV-2 RdRP Gene la detekta hetan no hetan deit mak SARS-CoV-2 RNA E-Gene, siginifika nia provavel no labele determina nia konfirmadu ka lae.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here