Home Notisia Covid-19, 30 Abril Rekupera Nain 16, Iha Vera Cruz Nain 12 no...

Covid-19, 30 Abril Rekupera Nain 16, Iha Vera Cruz Nain 12 no Negativu Sae Ba 435

218
0
Portavoz CIJK, Dr. Sergio Lobo. [Foto: Francisco JDA | 30.04.2020]

Reportazen Francisco JDA

Centru Integradu Jesatun Krize [CIJK] relata dadus kona ba moras  Covid-19 iha Timor Leste ba liu hosi konforensia imprensa, portavoz CIJK Dr. Sergio Lobo informa katak dadus ba ohin loron nian ba teste laboratoriu nasional halo hamutuk ema nain 652 kompara ho horseik iha 629.

Ba kazu konfirmadu hamutuk 24 no kazu rekupera ohin loron hamutuk nain 16 kompara ho horseikiha nain 6 no ema ne’ebe iha isolamentu Vera Cruz iha nain 12.

Dr. Sergio Lobo hateten ba jornalista sira katak kazu negativu hamutuk ema nain 435 kompara ho horseik iha nain 390, tanba ohin hetan kaz negativu barak, hosi amostra ne’ebe foti iha hotel Surprise Manatuto.

Ba pesoal saude ka infermeiru nia familia, kolega no balun hosi hotel SK sira hotu hetan rezultadu teste negativu no foin tama.

Ba dadus konaba ema sira ne’ebe hein rezultadu iha nain 193. Ba maluk sira ne’ebe sei iha kuarenten hamutuk 374 kompara ho horseik iha 436. Hosi numeru 436 ema nain 38 halo auto-kuarentena iha municipiu sira no nain 8 iha Dili.  Iha konfinamentu obrigatoriu iha municipiu ema nain 65 no iha Dili hamutuk ema nain 263. Profesional saude ne’ebe sei iha kuarentena hamutuk ema nain 40.

Dr. Sergio Lobo hatutan total ema ne’ebe kompleta ona loron 14 hamutuk 1775  no ohin ema nain 59 mak sai hosi kuarentena.  Ema nain 54 hosi Tasi-Tolu ne’ebe uluk iha hotel Katuas no Fortuna no nain 5 hosi hotel Farol.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here