Home Notisia Kongresu Nasional FRETILIN, Ribert: Militante Presiza Hakmatek no Hein Desizaun CCF

Kongresu Nasional FRETILIN, Ribert: Militante Presiza Hakmatek no Hein Desizaun CCF

2089
0
Estrutura FRETILIN Municipiu Dili. [Foto: Francisco JDA | 26.02.2021]

Reportazen Francisco JDA

Estrutura Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN) Municipiu Dili hala’o konferensia imprensa relasiona ho dinamika espresaun polítika militantes ne’ebé preokupa ho eleisaun lideransa FRETILIN nian, ho nune’e liu hosi konferensia imprensa ba jornalista sira, estrutura FRETILIN Municipiu Dili apela ba kuadro militante FRETILIN atu tur hakmatek, akompanha desizaun reuniaun Comite Central FRETILIN (CCF) ne’ebé sei hala’o iha tempu badak.

Tuir Vise Koordenador FRETILIN Municipiu Dili, Ribert Soares ba jornalista sira hateten aprezentasaun kandidatura ba lideransa partidu nian, tuir estatutu tenki aprezenta ema nain rua ho pakote ida de’it, nune’e iha Kongresu Nasionál mak aprezenta tan, husu militante sira tur hakmatek, hodi fo oportunidade ba ema seluk ne’ebé la pertense ba FRETILIN, atu tama halo baralha iha FRETILIN nia uma laran.

“Ami hanesan estrutura hamrik defende estatutu, so iha kongresu mak halo aprezentasaun ami labele aprezenta preferensia, tanba ne’e to’o momentu ida ne’e FRETILIN ida de’it, wainhira kongresu mak fo dalan ba aprezentasaun no kongresu mak deside”, hateten Vise Koordenador FRETILIN Municipiu Dili Ribert Soares iha CCF, Comoro 26/02

Ribert Soares reforsa tan, bazeia ba estatutu perfil ka kriteria ba kandidatura sei mosu mai, Comite Centrál sei reuniaun ho nia membru, hodi aprova no hasai rezolusaun ida hafoin aprezenta kandidatura

“Ami sei hein reuniaun ho Comite Centrál iha tempu badak mak fo dezisaun tun ba iha ambitu COVID-19 nian, maibé ida ne’e dezisaun lideransa nian iha momentu ne’e ami bolu de’it atensaun ba Militante ne’ebé la dun komprende estatutu karik, atu mai ita serbisu hamutuk ba partidu nia objetivu”, hateten Vise Koordenador Ribert Soares

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here