Home Uncategorized Arsenio Bano: Hau Halo Auto-Karantena, Hau Entrega Hau Nia Rezultadu Teste COVID-19...

Arsenio Bano: Hau Halo Auto-Karantena, Hau Entrega Hau Nia Rezultadu Teste COVID-19 iha Australia

5103
0
Arsenio Bano, Eis-Prezidente Interino Autoridade ZEESM (Foto: ZEESM)

Publiku facebook preokupa ho Arsenio Bano, Eis- Prezidente Autoridade Interinu ZEESM, tanba nia tun hosi aviaun no la tama iha karantena. Ba Neon Metin, Arsenio Bano klarifika katak nia nia halo auto-karantena iha uma. Nia mos entrega rezultadu teste COVID-19 nian ba pesoal saude iha aeroportu.

“Hau tuir deit saida mak ita nia frontliners haruka. Sira haruka hau 24 jam, 14 hari auto-karantena. Hau halo ida ne’e laos atu satisfas ema ida. Hau mos hakarak hau nia saude diak no lakoi ema seluk moras,” Arsenio Bano klarifika via messenger, ohin, 7/05.

“Hau iha rezultadu test COVID-19 hosi Australia. Hau entrega ona ba sira iha Aeroportu, no haruka mos ba sira molok mai Timor-Leste,” Arsenio aumenta.

Iha Sala Situasaun, CCD, ohin (7/05), Portavoz Centru Integradu ba Jestaun Krize (CIJK), Dra Odete Viegas, esplika tuir mos saida mak Arsenio hato’o.

“Ekipa servisu vizilansia epidemolojika too duni Arsenio Ban onia uma no nia prienxe duni kriteria hodi halo auto-karantena iha uma. Pesoal saude sei ba akompanna hodi nia kumpri to’o loron 14,” Portavoz Odete haktuir.

Laos deit Arsenio Bano mak halo auto-karantena maibe mos iha staff ONU nian balun ne’ebe mai hamutuk ho aviaun Airnorth ohin.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here