Home Notisia PM Taur: Dezeiju Parlamentu Nasional Bele Hetan Solusaun, Governu Bele Haruka...

PM Taur: Dezeiju Parlamentu Nasional Bele Hetan Solusaun, Governu Bele Haruka Fali OGE

1266
0
Premeiru Ministru VIII Governo, Taur Matan Ruak (Foto: Shanti LDA)

Reportajen Santina LDA

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak nia deseju mak Parlamentu Nasional bele hetan solusaun lais atu nune’e governu bele haruka fila-fali orsamentu Jeral Estadu 2020-2021 nian, no husu atu lalika lakon tan tempu.

“Ne’e sira (parlamentu)orgaun ketak ida, Parlamentu ne’e só nai deputadu deputada sira mak koalia. Hau  husi governu, hau deseja de’it tenke hetan solusaun ida lais tanba ami mós haruka lei barak ba. Ami hakarak lori fila-fali orsamentu 2020-2021. Ida ne’e mak importante, tanba ne’e mak hau apela ba iha  deputadu/a sira hotu para fo sira nia kontribuisaun para ita bele lao ba oin, lalika lakon tan ita nia tempu.” Hateten Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ba Jornalista sira hafoin enkontru semanal ho Prezidente Republika iha Palasiu Prezidensia, loron,18/5.

Semana ida liuba, Partidu CNRT halo ninia konferensia imprensa hodi deklara ba public rezultadu enkontru partidu nian kona ba situasuan politik mak lao hela no mos halo desizaun atu la partisipa ona ona iha governo da-8 nian. Deklarasaun imprensa ne’e hato’o hosi Vise Presidente Partidu CNRT, Virgilio Smith, no Jacinto Riguberto nudar Premeiru Adjunto Sekretariu Jeral Partidu CNRT nian, iha Sede CNRT, Bairo Dos Grilhos, Dili.

Enkontru Komisaun Politik Nasional Partidu CNRT halo ona desizaun kona ba pozisaun partidu CNRT nian ba situasaun politik agora dadaun.

“Enkontru Komisaun Politika Nasional Partidu CNRT deklara publikamente retira hosi VIII governo. Husu ba membru governo atu livre vontade rejigna-an nudar membru governo. Sira ne’ebe hakarak mantein iha governo sei lakon lasu politik ho partidu CNRT,”Riguberto deklara iha konferensia imprensa ohin, 11/05.

Vise Presidente Partidu CNRT, Virgilio Smith, deklara mos katak, “Partidu CNRT husu atu Partidu FRETILIN, KHUNTO no PLP atu halo konferensia hodi harii governo da-9, no husu ba Primeiru Ministru atu husu demisaun ba Presidente da Republika nudar Premeiru Ministru ba Governo da-8 nian. Partidu CNRT mos hatete katak governo da-8 la reprezenta legalmente maioria parlamentar tanba iha deit kadeira 13 iha Parlamentu Nasional.”  

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here