Home Notisia Vice-PPN: Deputadu Sira Invade Meja PN Ne’e Krimi

Vice-PPN: Deputadu Sira Invade Meja PN Ne’e Krimi

407
0
Deputadu CNRT, Jose Virgilio hamrik hodi tahan hela kadera PPN. [Foto: Francisco JDA | 18.05.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Relasiona ho akontesementu iha parlamentu nasional, ne’ebe tuir planu atu realiza plenaria konaba destituisaun Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), tanba bankada PLP, KHUNTO no FRETILIN hatoo proposta, maibe iha tempu hanesan akontese konfrontasaun entre membru parlamentu sira hosi CNRT ho PLP, KHUNTO no FRETILIN.

Ho akontesimentu ida ne’e, Vice Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Angelina Sarmento ba jornalista sira hateten deputadu sira ne’ebe hakat ba meja oin, ne’ebe tuir loloos meja ba PPN ho Vice PPN no sekretaria da meja sira. Ida ne’e sira halo ona krimi  tanba sira invade meja ne’ebe tuir loloos laos deputadu sira nia kompetensia atu ba iha ne’eba.

Vice PPN hatutan Prezidente Parlamentu rasik impede funsionamentu normal parlamentu nasional nian, tanba rejimentu artigu 26 (b) konaba destituisaun Prezidente Parlamentu nian ne’ebe dehan katak loron 5 Prezidente Parlamentu obrigatoriumente konvoka plenaria atu loro ba debate ajenda ne’ebe mak maioria deputadu sira hatoo ona rekimentu ba Prezidente parlamentu.

“Agora sira dehan katak vice Prezidente Parlamentu labele lidera tanba resimentu la preve no rezimentu dehan katak Prezidente presiza delega kompetensia mak foin vice sira bele halao knaar ida ne’e”, hateten Angelina Sarmento iha PN, 18/05.

Iha rezimentu artigu 14 numeru 4 ho artigu 22 numeru 1, rua ne’e konjuga malu katak iha artigu 14 dehan bainhira Prezidente Parlamentu iha impedimentu ruma, iha ne’eba sei subtitui hosi Vice Prezidente sira, artigu 22 mos hateten katak Vice Prezidente sira sei subsitui Prezidente rotativamentu bainhira Prezidente falta ou iha impendimentu.

“Sira kaer fali artigu kompetensia Prezidente nian artigu 2 numeru 3, ne’ebe dehan katak bainhira Vice Prezidente sira atu reprezenta parlamentu nasional, presizamente hetan delegasaun hosi Prezidente parlamentu, artigu no nia alinea nian signifikasaun dirije ba kuandu ami reprezenta Parlamentu sai ba liur hodi reprezenta Parlamentu laos reprezenta Prezidente parlamentu, entaun kuandu ami reprezenta parlamentu sai fora orgaun soberanu ida iha parlamentu ne’e iha ne’eba ma kami foin hetan delegasaun, laos iha tempu ida ami atu prezidi plenaria, ami tenke hetan delegasaun”, esplika Angelina

Vice PPN mos hateten katak tuir Artigu 7 sobre Lei do Estadu Emerjensia neebe deputadu sira aprova, dehan katak imbora ita lao ho estadu emerjensia maibe regras Konsituisional kontinua aplika, inklui funsionamentu orgaun soberania sira lao normal, ne’e signifika estadu emerjensia la implika ba orgaun soberanu haat no nia funsaun atu lao normal nafatin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here