Home Notisia SAMES Iha Planu Hodi Konstrui tan Armazen Ekipamentus Hasoru Moras Covid-19

SAMES Iha Planu Hodi Konstrui tan Armazen Ekipamentus Hasoru Moras Covid-19

499
0
Diretor Ezekutivu SAMES, Santana Martins. [Foto: Santina Lucia da Costa | 25.05.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho moras surtu Covid-19 ne’ebe mak sai preokupasaun publiku nian, SAMES halo esforsu hodi konstrui tan armazen rua aimoruk nian , hodi nune’e bele iha espasu ne’ebe mak naton.

Diretor Ezekutivu SAMES, Santana Martins ba jornalista sira hateten SAMES halo ona esforsu hodi konstrui armajen emerjensia ida. Kontinua aluga armazen rua no hetan apoiu husi governu Australia.

“Atu konstrui tan ita nia rak sira, iha armazen rejional rua hanesan iha Baucau no Ainaro, governu mos aseita ona iha fatin ida ne’e, armazen ba iha resepsaun, ba inspensaun ita atu harii tan rak modelu hanesan andar, iha tempu badak ita sei konstrui atu nune’e bele iha espasu, duke ita kontinua aluga, ita utiliza ita nia orsamentu, kompleta tan infrastrutura ne’ebe mak iha, atu nune’e produtu hirak ne’ebe tama mai ita bele tau ba”, esplika Diretor Ezekutivu SAMES, Santana Martins ba Jornalista sira iha Kampu-Alor, 25/5.

Diretor Santana Martins hateten durante ne’e iha armazen rua, ida iha Bebonuk no ida iha Fatuhada – Lurumata. Ba situasuan moras Covid-19, governu foti desizaun halo mudansa ba armazen boot ida iha ospital Doutor Antonio Carvalho-Lahane, tenki halo mamuk iha tempu ne’eba,  automatikamente urjensia ita buka tan armajen seluk atu asegura kualidade produtu hirak ne’e, tanba bainhira habai kona loron, kona rai-rahun ne’e iha degradusaun kualidade.

Relasiona ho kustu ba aluga armazen hodi rai aimoruk sira, Diretor Santana informa katak aluga selu tuir medidas, armajen ida selu kada fulan ho presu $6.500 no seluk ho presu $3000 dollar.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here