Home Notisia Membru Onorariu AJTL Dr. Ramos Horta Fo nia Votu Sekretu Iha Konferensia...

Membru Onorariu AJTL Dr. Ramos Horta Fo nia Votu Sekretu Iha Konferensia AJTL

444
0
Membru Onorariu AJTL, Dr. Jose Ramos Horta iha Konferensia AJTL. [Foto: Santina Lucia da Costa | 05.07.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Laureadu Nobel da Paz, eiz Prezidente da Republika, Dr. Jose Ramos Horta no nudar membru honorariu Asosiaun Jornalista Timor Lorosa’e (AJTL), partisipa iha konferensia AJTL hodi hili reprezentante jornalista ka membru AJTL nian, hodi ba tur iha Konselho Imprensa ba periodu 2020-2024.

Dr. Jose Ramos nudar kongresista ikus liu, ne’ebe mak ba fo nia votu sekretu liu hosi eleisaun ne’ebe nakloke, sekretu no demokrasia.

Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e (AJTL) fo kartaun membru onorariu AJTL tanba hare hosi esperiensia ne’ebe Dr. Jose Ramos Horta halao serbisu jurnalismu nian iha rai liur, durante okupasaun Indonesian.

Relasiona ho projetu Lei Kriminalizasaun Defamasaun ne’ebe prepara hela hosi Ministeriu Justisa, liu hosi konferensia AJTL, membru honorariu AJTL ne’e hateten Lei Kriminaliza Defamasaun laos prioridade boot. Governo iha deit tinan 2.5 no ida ne’e tempu badak tebes. Governo bele fo prioridade ba prioridade sira seluk.

Lia hirak ne’e Ramos Horta hatoo iha Konferensia AJTL hodi hili reprezentante AJTL ba Conselho Imprensa, iha salaun Delta Nova, 05/07.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here