Home EduTek SECOMS Lansa Livru Biologia, Ne’ebé Hakerek Hosi Timoroan nain Rua

SECOMS Lansa Livru Biologia, Ne’ebé Hakerek Hosi Timoroan nain Rua

710
0
Lansamentu livru Biologia. [Foto: Francisco JDA | 06.07.2020]

Reportazen Francisco JDA

Secretario Estadu Komunikasaun Sosial (SECOMS) ofisialmente lansa livru biologia ho títulu, Manual de Resumu 10° a 12° Ano Eskolaridade, ne’ebé hakerek hosi ekipa kompilador ka timoroan rasik,   katak livru ne’e rasik hetan aseitasaun hosi Unidade Kurikulu Nasionál, Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu.

Objetivu hosi livru ne’e, atu ajuda estudante sira iha Eskola Sao Pedro,  liuliu iha area sekundaria, atu oinsá mak eskola hotu iha Timor laran mós bele utiliza no hanorin iha eskola, hakerek nain ba livru ne’e Timor oan rasik.

Ba jornalista sira  SECOMS, Juvinal Mericio Akara  fo apresiasaun ba Profesór nain rua Memensio Sequeira Fretias no Joao da Costa, ne’ebé iha inisiativa hakerek livru Biologia ba estudante sira, tanba ne’e governu fo apresiasaun makaas tebes.

“Espera inisiativa ne’e kontinua  inspirasaun ba Timor oan seluk hahú hakerek pra sai referensia ba ita nia Estudante sira no Timor oan Hotu. Governu hahu kolabora oinsá bele fo asesu livru ne’e distribui too fatin hotu no liuliu ba eskola sira La’ós iha Dili de’it, mais too iha area rurais. Hau sei koalia ho Ministeriu Edukasaun, hahú fo atensaun ba livru sira Timor oan rasik hakerek no produz duké ita importádu livru ema nia barak ho prosesu oin-oin, tenki tradús ita, tenki fasilita Timor oan sira hahú hakerek sira nia kretividade”, tenik SECOMS iha Eskola Sao Pedro Comoro,06/07

Iha fatin hanesan hakerek nain livru Biologia ka ekipa kompilador Memensio Sequeira Freitas ba jornalista sira hateten, livru ne’e hakerek hosi referensia lubuk ida, atu haforsa manual no bele ajuda profesór no estudante sira, atu komprende di’ak liu kona ba unidade Kurikulu Biologia.

“Livru ne’e Resumu  hosi 1° too 12° ano, iha laran hotu entaun inves de alunus sira kaer Livru tolu, maibé livru ne’e ida de’it, maibé tolu iha laran hamutuk unidade tematika 9 no livru ne’e hanesan ami kompila de’it. Livru ne’e rasik hakerek ho durasaun tinan ida resin”, hateten Hakerek nain Memensio Siqueira Freitas.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here