Home EduTek Lansamentu Submisaun Relatoriu Konvesaun UNESCO Konaba Protesaun no Promosaun Diversidade

Lansamentu Submisaun Relatoriu Konvesaun UNESCO Konaba Protesaun no Promosaun Diversidade

146
0
Lansamentu subisaun relatoriu konvensaun UNESCO. [Foto: Tome da Costa | 15.07.2020]

Reportazen Tome da Costa

Timor-Leste marka tan historia foun ida, iha setor kultural nian liu husi submisaun relatoriu periodiku tinan haat, ba implementasaun konvensaun UNESCO 2005 nian konaba protesaun no promosaun diversidade expresaun kultural, depois restaurasaun independensia iha tinan 2002, estadu Timor-Leste ratifika konvensaun UNESCO tolu iha tinan 2015, mak hanesan konvensaun 2003 kona ba “Salva Guarda Patrimoniu Kultural Immaterial “, konvensaun 1972 kona ba Protesaun Patrimoniu Mundial Kultural no Natural no konvensaun 2005 kona ba Protesaun no Promosaun ba Diversidade no Espresaun Kultural sira.  

Tuir komunikadu imprensa ne’ebe Neon Metin asesu, esplika katak iha loron 2 Dezembro 2019, Timor-Leste estabelese komite QPR neebe mak kompostu husi Sekretariu Estadu ba Arte no Kultura (SEAC), Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SECOMS) no Komisaun Nasional Timor-Leste ba UNESCO (KNTLU), hanesan responsavel ba prosesu tomak, hahu husi faze konsultasaun, elaborasaun relatoriu to’o submisaun ba UNESCO Fransa

Iha komunikadu imprensa mos hateten iha tinan 2020 Timor-Leste kompleta ona tinan haat, ba implementasaun konvensaun UNESCO 2005, nunee nudar membru iha obrigasaun atu submete relatoriu periodika tinan haat nian, ba Quarter jeral UNESCO iha Fransa, hodi relata politika no medida oi-oin, neebe mak governu no sosiedade civil sira implementa, tuir prinsipius konvensaun nian.

Sekretariu Estadu ba Arte no Kultura, Teofilo Caldas hateten durante nee dezafius barak mak komunidade 90%, mak seidauk sensabilizadu kona ba ita nia konvensaun UNESCO, neebe mak ita ratifika no injeral.

Nia hateten entidade Timor-Leste seidauk konnese,  tamba nee nia husu mos ba media sira, atu bele intende didiak oinsa mak atu implementa konvensaun tolu neebe ita ratifika ona ho UNESCO.

Iha fatin hanesan Sekretario Ezekutivo Interino Komisaun Nasional Timor-Leste ba UNESCO Francisco Barreto hateten, esforsu neebe mak UNESCO halo iha nia papel importante maka halo koordenasaun no servisu hamutuk ho instituisaun governu, parseiru no sosiedade sira sivil sira, para atu hare konvensaun tolu neebe agora dau-daun hetan ona susesu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here