Home Notisia Angela Freitas Konsidera Orgaun Soberanu Haat Viola Konstituisaun RDTL

Angela Freitas Konsidera Orgaun Soberanu Haat Viola Konstituisaun RDTL

1163
0
Porta-voz RNDJK, Angela Freitas. [Foto: Santina Lucia da Costa | 17.07.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Rezistensia Nasional Defende Justisa no Konstituisaun RDTL (RNDJK), halo mobilizasaun massa ne’ebe konsentra iha sede RNDJK, hodi hato’o sira nia petisaun no hatoo statement liu hosi   konferensia imprensa, hodi deklara katak durante ne’e  orgaun haat viola ona Konstituisaun RDTL.

Porta-voz RNDJK, Angela Freitas hateten impase politika ida ne’ebe rai Timor-Leste hasoru, paraliza ekonomia rai laran, tanba ne’e mosu Rezistensia ida ne’e hodi halibur komponente hotu-hotu, atu mai ho forsa enkonzunta iha tempu badak, sei tun husi Munisipiu 12 inklui RAEOA, atu eziji ninia direitu ne’ebe depozitu ba Prezidente da Republika.

Angela Freitas dehan Konstituisaun mak baze legal proteje sidadaun, politika ekonomika, sosial no mos kultural, ita labele kuda fali aktu sira ne’e hanesan kultura ida ba ita nia futuru oin mai, ne’e duni ita hotu, to’o ona tenke hamutuk atu defende ita nia Lei inan Konstituisaun.

Angela mos hateten, Prezidente da Republika ne’ebe povu fo fiar, fo lejitimidade iha eleisaun tinan tolu liu ba, fo konfiansa atu jere, atu orienta, atu ukun povu ida ne’e liuhusi Lei inan Konstituisaun.

“Ita hotu hatene katak nudar Eefe estadu tenke respeita povu nia votu, laos ita halo tuir ita nia hakarak”, hateten Angela iha bairo Farmoza, 17/07.

Angela afirma Rezistensia mosu atu defende direitu ne’ebe konsagra tiha ona iha Konstituisaun, iha artigo 62, poder politika iha povu nia liman, laos politika sira nia liman. Politiku sira povu konfiansa ba sira, atu servi laos atu ba fali proteje sira nia-an, maibe atu proteje sira nia povu liuhusi Konstituisaun tanba Konstituisaun mak baze legal.

“Komesa husi Prezidente da Republika to’o iha povu aileba, tenke kumpri Konstituisaun, se ita la tuir regras konstituisaun, orientasaun ukun lao la los ona, ita husik ba ema seluk atu viola, ita husik dalan ba ema seluk liuliu ema rai liur haree katak, ita ukun ne’e, ukun la metin”, dehan Angela.

Tuir planu iha tempu badak movimentu rezistensia sei halibur asinatura ho petisaun ne’ebe sei aprezenta ba Prezidente da Republika iha tempu badak dno sei husu ba Prezidente da Republika atu responde povu ninia ezizensia, se la konsege responde mak povu sei tun ezije ninia direitu, liuhusi artigo 62 ne’ebe konsagra tiha ona iha Konstituisaun.

To’o nutisia nee tun, Neon Metin sedauk halo entrevista ho Prezidente da Republik, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, hodi hatan ba deklarasuan ne’ebe mai hosi Movimentu Rezistensia refere.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here