Home Notisia Diretur Hugo: Agradese PM Taur Hatama Rekomendasaun Chega! Iha Programa Governo

Diretur Hugo: Agradese PM Taur Hatama Rekomendasaun Chega! Iha Programa Governo

796
0
Diretor Ezekutivu CNC, Hugo Fernandes. [Foto: Santina Lucia da Costa | 18.07.2020]

Reportazen Adroadlo “Serutukau”

Iha aniversariu CNC, Diretor Ezekutivu, Hugo Fernandes iha nia diskursu hato’o gratidaun ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ba politika prioridade governo nian mak kontinua konsidera rekomendasaun Chega! nian.

Hugo hateten prezensa ita hotu nian iha fatin ne’e, hatudu vontade moral, vontade polítika mai ami ne’ebé servisu iha CNC.

“Hato’o nia gratidaun ba Na’I Primeiru Minsitru VIII Governu Ksnstitusional ba polítika prioridade governu ne’ebé adapta mos rekomendsaun Chega ba tinan lima ho liña orientasaun jeral CNC nian”, Hugo hato’o iha nia diskursu.

Liña jeral orientasaun polítika governu nian ba CNC mak buat tolu; Ida, Prezerva memória pasadu, Prezerva rekonsiliasaun no paz iha Timor-Leste nomos iha mundu; Rua,Tau matan ka badik di-di’ak fatin istóriku sira; no Tolu, asegura katak kontúdu hosi relatóriu Cheaga tama iha kontiúde de ensinu eskola nomos ita nia universidade sira.

Centro Nasional Chega! Halo tinan ba dala tolu, tuir dekretu Lei no.49/2016, ho tema Hamutuk Ita Prezerva Memoria ba Esperansa. Marka prezensa iha seremonia ne’e Ministru Asuntu Kombatentes Libertasaun Nasional, Julio da Costa Sarmento “Meta Malik” no , Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Armindo Maia, Ministru Turismu, Comerciu no Industria, Jose Lucas, Ministru Asuntu Parlamentares no Komunikasaun Sosial, Francisco Jeronimo, corpu diplomatiku sira, Asosiasaun vitima no sobrevivente sira.

Banati ba polítika ida ne’e hahu kedan iha 2018, Centro Chega halo ona buat balu ne’ebé CNC konsidera nu’udar progresu. To’o tinan ida ne’e nia rohan, ami halo ona mapamentu ba munisípiu neen, ba fatin istóriku sira. Halo mos ona prezernvasaun memória ema nian, ho parseria suku sira, liu-liu suku ualu dadauk ne’e iha Díli. Introdusaun programa ida ami bolu, komunidade ida, istória ida. Tenik nia iha aniversáriu CNC antigun komarka Balide 17/07.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here