Home EduTek MAP Sei Serbisu Hamutuk Ho UNITAL Iha Area Agrikultura

MAP Sei Serbisu Hamutuk Ho UNITAL Iha Area Agrikultura

609
0
Vice Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Abilio Xavier de Araujo. [Foto: David da Costa | 30.07.2020]

Reportazen David da Costa Gusmao

Vice Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Abilio Xavier de Araujo visita Univerisade Oriental Timor Lorosa’e (UNITAL), atu halo serbisu hamutuk iha area agrikultura nian, tanba UNITAL iha fakuldade Agrikultura ne’ebe mak investe an iha komunidade.

Ho nune’e Ministeru Agikultura mai halo kooperasaun ho universidade  hodi bele halo servisu hamutuk hodi halo dezenvolvimentu iha area agrikultura nian.

“Hau foti referensía ida iha tempu anterior luta ba iha liberatasaun Timor-Leste nian, sira hotu sé sira nia hirus matan no lori sira nia vida, hodi selu no sosa ita nia indepedensia ba pais Timor-Leste ida ne’e, maibe ohin hau dezafia juventude sira liu-liu iha akademiku sira, atu lori kakutak no espiritu sentidu vontade ba luta libertasaun povu”, dehan Vice Ministru Agrikultura Peska iha kampos unital, kuarta 29/07.

Nia dehan Minsteru Agrikultura Pesaka servisu hamtuk ho universidade, para atu haree iha area agrikultura nian, atu bele dezenvovlve seitor agrikultura

“Iha 25% ne’e ita iha teoria, maibe 75% investe iha paratika, tanba povo hein hela ita nia asaun, nia la hein deit ita nia teoria maibe maioria 75% sira hein hela ita nia asaun pratika”, nia explika

Iha fatin hanesan Reitor UNITAL, Floriando Perreira hateten Ministeru Agrikultura Peska iha programa oinsa atu servisu hamtuk ho  univesidade sira,  hodi servisu hamutuk ho  MAP iha area agrikultura nian.

“Univesidade  Oreintal Timor Lorosa’e iha fakuldade agrikultura ne’ebe iha  relasaun ho sira, iha mos durante ida ne’e, univesidade hamutuk ho MAP, haruka estudante sira ba iha Israel  no balun sei iha ne’eba balun fila ona mai Timor”, dehan Reitor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here