Home Saude Centru Saude Aileu Vila Rezista Moras Infeksaun Respiratoriu Sae Ba 70% no...

Centru Saude Aileu Vila Rezista Moras Infeksaun Respiratoriu Sae Ba 70% no Diarea 38%

180
0
Xefe Centru Saude Aileu Vila, Rogerio da Concenção. [Foto: Santina Lucia da Costa | 24.08.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Moras infeksaun respiratoriu, diarea no moras kulit kontinua sae as iha municipiu Aileu tanba impaktu hosi rai-ut no bee moos ne’ebe la adekuadu ka kualidade la diak.

Ba jornalista sira Xefe Centru Saude Aileu Vila, Rogerio da Concenção hateten primeiru infeksaun respiratoriu kondisaun ne’ebe oras ne’e hasoru rai-ut, fornesimentu bee ba komunidade sira seidauk adekuadu, transporte sira halai ba mai halo rai rahun suar, ne’e hamosu kauza ba komunidade sira hetan moras

Xefe Sentru Saude Aileu Villa informa, moras infeksaun respiratoriu por-volta de 70%. Data sira ne’e foti husi atendimentu centru saude, postu saude no tratamentu hirak ne’e maka sai numeru 70%.

“Ita iha Centru Saude Aileu Villa, fulan ida ne’e ita konsege detekta ema ne’ebe mak hetan atendimentu ho moras diareia 38%, halo atendimentu iha balun ne’ebe mak trata iha centru internamentu, ita halo transferensia ba ospital referal. Moras diareia maioria labarik sira tinan 5 mai kraik”, hateten Rogerio, 24/08.

Hodi redus moras hirak ne’e Xefe Centru Saude Aileu Vila hateten halo ona esforsu ba promosaun saude iha komunidade, uza mos tempu Covid-19 nian hodi hanorin komunidade sira atu fase liman, antes han ka antes halo serbisu ruma, ita sempre promove liuhusi atividade Covid-19 nian, hanesan fase limn ho sabaun no uza maskra.

Entretantu Xefe Sentru Saude Aileu Villa, hato’o mos difikuldade iha komunidade barak maka asesu bee-moos ladun di’ak, bee depende hela ba fornesimentu sira ne’ebe maka governu, parseiru sira fornese ba, maibe iha komunidade rasik, fornesimentu bee ladun di’ak, tanba tempu bai-loron, bee ne’ebe mak kanaliza ba komunidade sira menus.

Nune’e mos Rogerio da Concenção dehan reskursu umanu sai problema ba fasilidade, liuliu ba Centru internamentu Aileu Villa nian, hanesan Centru Saude no Centru Internamentu, ita nia rekursu umanus hanesan parteira no enfermeiru menus teb-tebes, entaun implementasaun  programa sira la adekuadu tanba rekursu umanus menus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here