Home Notisia Komunidade Oe-Cusse Susar Asesu Bee Moos, Bano: Tanba Tesi Ai no Sunu...

Komunidade Oe-Cusse Susar Asesu Bee Moos, Bano: Tanba Tesi Ai no Sunu Rai Arbiru

392
0
Inan feton ho labarik sira ba kuru bee moos iha postu iha Oesilo. [Foto: Zevonia Vieira | 18.03.2020]

Reportazen Francisco JDA

Bee Moos mak moris, liu-liu moris nudar umanu. Bainhira bee moos laiha signifika ema sei moris kiak no injustisa. Maske governu relata katak iha area urbana  ema asesu bee moos atinji ona 80% no area remots atinji 71%, maibe sei mosu problema iha rai enklave Oe-cusse

Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oecusse Ambeno no Zona Ekonomika Espesiál no Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM), Arsenio Bano sira hateten iha Oe-Cusse problema bee mos difisil tebes, nune’e halo ona konsensializasaun no koalia ba populasaun atu labele taa ai, sunu ai arbiru no labele halo toos muda ba mai, tanba bee menus ba beibeik.

“Intervensaun halo beibeik ona, autoridade aluga kareta tanki bee distribui ba populasaun no prioritize mos ba centru saude ho eskola sira tanba sedauk kompletu, maibe fulan rua ou tolu tan bele responde ba situasaun bee nian. Iha mediu no longu prazu sei halo perfurasaun bee atu bele atende komunidade Oe-Cusse nian no mos sei halo reflorestasaun ba hamatak fali Oe-Cusse, halo programa protesaun ba bee matan sira”, hateten Arsenio Bano iha Parlamentu Nasional, 15/09.

Arsenio Bano dehan tinan ida ne’e udan la iha no populasaun Oe-Cusse taa ai barak,  liu-liu iha parte foho. Bee la iha, produsaun ba modo no hahan la iha, ema hotu tenki para ta’a ai iha Oe-Cusse no iha fatin hotu liu-liu ai sira ne’ebe besik bee matan sira, entaun irigasaun sei maran kuandu udan la mai, maibe servisu hamutuk hela ho komunidade no suku sira atu para ona estraga ambiente.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here