Home Notisia Fasilidade no Estrada Publiku hotu La Asesivel Ba Ema Ho Difisiensia, ADTL:...

Fasilidade no Estrada Publiku hotu La Asesivel Ba Ema Ho Difisiensia, ADTL: Sei Kontinua Esklui

325
0

Reportaze Santina Lucia da Costa

Asosiasaun Defisiente Timor-Leste (ADTL) organiza seminariu nasional kona-ba Asesibilidade Fiziku iha Dezenvolvimentu Nasional, hodi garante laiha ema ida hela iha kotuk iha Timor-Leste, ne’ebe hala’o iha Maubara Room, Timor Plaza, iha loron kinta-feira, 17/09.

Ba jornalista sira Diretor Ezekutivu ADTL, Cesario da Silva hateten importansia husi seminariu ida ne’e, atu bolu hamutuk entidades hotu, liuliu na’in ba desizaun sira, governante sira no entidades hotu-hotu inter-ligasaun asesibilidade fiziku.

“ADTL nia observasaun ba iha dezenvolvimentu nasional liga ho asesibilidade fiziku ne’e ami konsidera ita iha hela diskriminasaun, ita halo hela eskluzaun ba ema ho defisiensia, ami dehan ida ne’e tanba, fasilidade publiku hotu-hotu, estradas publikus, edifisiu publikus sira hotu la sensivel, la asesivel ba ema ho defisiensia, signifika ita ezklui nafatin ema ho defisiensia, ema atu ba partisipa maibe ita nia kondisaun ambiente ne’e rasik la fo espasu ba ema ho defisiensia, signifika parte ida aktu husi diskriminasaun no izolasaun ba ema defisiensia”, deklara Diretor Ezekutivu ADTL.

Diretor Ezekutivu ADTL hateten hakarak bolu hamutuk entidade hotu-hotu atu mai ita propoin solusaun ida di’ak ba dezenvolvimentu ida, inklusivu no asesibel lolos iha prosesu dezenvolvimentu nasional iha Timor-Leste nian.

ADTL rekomenda ba governu no Parlamentu Nasional katak asesibilidade fiziku ne’e tenki opta dezenho universal ne’ebe Nasoens Unidas lansa ona, dezenhu universal nudar matadalan ida ne’ebe di’ak ba prosesu konstrusaun hotu ne’ebe sensivel no asesivel ba ema ho defisiensia.

ADTL mos  rekomenda ba me membru Parlamentu Nasional, liuliu Prezidente komisaun E atu fiskaliza ba obra Konstituisaun karik, ita atu haree prosesu konstrusaun ne’e, garante asesibilidade ba ema ho defisiensia ka lae, tenke asesivel no inklusivu ba asuntu difsiensia

Iha fatin hanesan, reprezentante Prezidente Parlamentu Nasional Deputadu, Noe da Silva Ximenes ‘Buka Tuir’ hateten komitmentu Parlamentu Nasional liuliu ba V Lejislatura mak kona-ba sensibilidade dezenvolvimentu ba ita nia ema ho defisiensia sira.

Nia dehan iha tinan 2019 hasai ona rezolusaun Parlamentu Nasional katak dezenvolvimentu ne’ebe sei hala’o iha 2020 ba oin, tenki dezenvolvimentu ida ne’ebe tenki sensivel ba ema hotu-hotu, inklui ema ho defisiensia sira.

“Hau hanoin ba ninia aplikasaun durante 19 anos ba kotuk, 5% ka 10 % mak kona no 90% seidauk, tanba ita haree rasik ho matan dezenvolvimentu sira ne’ebe maka governu sira anterior halo, seidauk sensivel ba ema ho defisiensia. Ida ne’e mak ita tenki haree ka tenki koalia ho seriedade ba ida ne’e”, hateten Deputadu Noe da Silva Ximenes “Buka tuir”.

Deputadu ne’e mos dehan dever kada deputadu nian, hato’o ba governu atu implementa desizaun sira ne’ebe mai husi ita nia sidadaun sira, estadu labele husik ema ida iha kotuk, ita hotu iha dever, direitu atu hetan dezenvolvimentu sustentavel  ba ema hotu.

Nia dehan Lei ne’ebe asegura ema ho defisiensia ne’e di’ak ona, implementasaun mak seidauk tanba foin mak ita aprova diaria 2019.

“Ema ho defisiensia sira sempre halerik ba asesu sensibilidade, tanba dadaun seidauk iha asesu sensibilidade ida ne’ebe  mazimu ba ema ho defisiesian.” Tenik, Noe da Silva Ximenes “Buka tuir”.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here