Home Notisia Rekuperasaun Ekonomia, SECOOP Sei Hola Produtu Lokal no Aloka Ba Teritoriu Tomak

Rekuperasaun Ekonomia, SECOOP Sei Hola Produtu Lokal no Aloka Ba Teritoriu Tomak

1376
0
Sekretariu de estadu kooperasaun (SECOOP), Elizario Ferreira. [Foto: David da Costa | 25.09.2020]

Reportazen David da Costa Gusmao

Atu halo rekuperasaun ba ekonomia rai laran, Sekretaria de estadu Kooperasaun (SECOOP), sei hola produtu lokal ba komunidade sira, hodi aloka ba iha nivel municipiu, postu no suku sira iha teritoriu Timor.

Sekretariu de estadu kooperasaun (SECOOP), Elizario Ferreira hateten enkontru ohin nian hare lina koordensaun de traballo iha SECOOP nian konaba planu implementaaaun rekuperasaun ekonomia nia.

“Enkontru ida ohin ne’e atu difini konaba traballo sira iha nivel nasional no nivel municipiu, saida mak halo iha nasional no iha muncipiu, atu nune’e bele fo implementasaun diak ba programa planu rekuperasaun ekonomia”, dehan Elizário Ferreira, iha ex Heli port Lanud Bairo Pitte, sexta-feira 25/09.

Nia hatutan alende ne’e mos koalia konaba oinsa atu asegura planu rekuperasaun ekonomiko, atu nune’e planu rekuperasaun ne’e nafatin iha sustentabilidade, ne’ebe asegura bens estar ba familla, sosiedade no ba dezenvolvimento ekonomia nasaun nian.

Nia mos dehan nivel nasional koordena hodi asegura relasaun iha nivel nasional no iha nivel municipiu, oinsa mak atu organiza fatin sira hodi bele implementa ho diak planu rekuperasaun ekonomiku.

“Iha plano rekuperasaun ekonomiku ne’e kuaze 40% husi orsamentu rekuperasaun ekonomiku mai alokadu iha SECOOP, tanba  ne’e ami sei esforsu halo implementasaun ida ba orsamentu ne’e hodi bele fo benefisiu diretu ba  povo iha nivel lokal”, tenik nia.

Nia dehan orsamentu ne’ebe aloka mai iha SECOOP hamutuk $24.000 mil mak alokadu ba iha planu rekuperasaun ekonomika. Hosi orsamentu ne’ebe aloka mai iha SECOOP, sei hola ba produtu lokal hodi aloka fali ba iha komunidade sira iha mincipiu, postu no suku sira.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here