Home Notisia CNRT: SEII Ezekuta DOT 43% Deit, SEII: Ezekuta Ona $959 mill Durante...

CNRT: SEII Ezekuta DOT 43% Deit, SEII: Ezekuta Ona $959 mill Durante DOT

509
0
Secretaria Estadu Igualdade no Inklusaun [SEII] Maria José da Fonseca Monteiro. [Foto: Francisco JDA | 06.03.2020]

Reportazen Francisco JDA

Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2020 ba Secretariadu de Estadu Igualdade Inklusaun (SEII) ho nia total despezas hamutuk $960 mill no fahe ba kategoria hanesan Capital Desenvolvimentu 0, capital menor 0, transferensia publika $48 mill,  bens servisu $482 mill no salariu vensimentu hamutuk $430 mill, maibe orsamentu ba tranferensia publika tuir proposta VIII nian sei elemina $48 mill hosi tranferensia publika.

Tuir Deputadu proponente, Lucia Taeqi iha intervensaun hateten elemina orsamentu $48 miloens ba tranferensia publika nian, la signifika katak proponente la asesivel ba jeneru maibe elemina ho razaun katak SEII nia ezekusaun ba Dotasaun Orsamentu Temporariu (DOT) iha portal tranparasia hatudu momos katak iha 43% deit.  

“Iha kategoria tranferensia publiku alokasaun orsamentu ho montante iha DOT $187 mill maibe iha portal tranpartensia ninia implementasaun ba iha ezekusaun hare katak iha kompromisu ka komitmentu ne’e zero (0) no iha obligasaun mos zero ninia implementasaun no balansu ne’e zero, signifika katak orsamentu ne’e fo ona oportunidade maibe la ezekuta”,hateten Deputada Proponente Lucia Taeqi Iha Parlamentu Nasional, 05/10

Deputada ne’e dehan realidade hatudu katak iha grupu ekonomia feto sira no organizasaun ne’ebe iha alvu rasik, maibe sira labele hetan oportunidade ba orsamentu ida ne’e. Kategoria transferensia publika aloka ona ba SEII, hahu kedas hosi Janeiru to’o Setembru maibe nia implementasaun zero.

“To’o agora seidauk iha relatoriu progresu hosi SEII, tanba ne’e mak deputada ne’e ho nia maluk proponente rua seluk hatama proposta no elemina ba orsamentu $48 mill ba transferensia publikas, razaun seluk tanba la iha progresu ba implementasaun no ezekusaun orsamentu ne’e limite tebes”, hateten Deputada Lucia.

Hatan ba kestaun refere, Secretariadu Estadu Igualdade Inklusaun, Maria Jose Fonseca, responde katak ezekusaun ba orsamentu SEII nian ne’ebe hatudu iha portal ho baze Orsamentu Jeral Estadu 2019 nian ho DOT, enkuantu proposta orsamentu ba 2020 nian iha $959 mill katak ezekuta tiha ona durante DOT nian,

“Ohin koalia kona ba tranferensia publika nian la ezekuta tanba DOT la fo dalan atu ezekuta, tanba ne’e mak hein orsamentu 2020 promulga mak foin bele ezekuta”, hateten Maria Jose Fonseca.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here