Home Meio Ambiente Formasaun Ba Brigada Ambiental, SEA: Ema Hotu Sai Guarda Ambiental

Formasaun Ba Brigada Ambiental, SEA: Ema Hotu Sai Guarda Ambiental

549
0
Sekretariu Estadu Ambiente, Demetrio Amaral. [Foto: Copyright FB | 22.10.2020]

Reportazen Francisco JDA

Sekretariu Estadu Ambiente (SEA) organiza formasaun dahuluk kona Brigada Ambiental, ho objetivu atu halo protesaun ne’e laos governu nian deit, tanba ne’e mak relasaun ho Konstituisaun da Republika Democratika Timor Leste (KDRTL) artigu 61 katak ema hotu iha direitu atu moris iha ambiente saudavel, sidadaun hotu iha obrigasaun atu partisipa, hodi garante ba ema hotu nia-an, nune’e direitu ne’e bele nakonu.

Sekretariu Estadu Ambiente, Demetrio Amaral ba jornalista sira hateten, atu estabele fila fali movimentu nasional ida ba partisipasaun dezenvolvimentu no protesaun ambiente, ne’ebé tinan ba tinan hahú lakon.

“Plantasaun kafé sira ohin husik hela ba ita sira ne’e hotu, iha tempu ba kotuk mosu esploitasaun iha tempu ne’eba, maibé barak mak serbisu tanba voluntario, atu espíritu pertense ba ukun rasik an, bele moris iha juventude sira nia laran. Hau espera brigadista sira bele hahú kontribui asaun kiik ona ne’ebé sira halo ba ambiente”, hatete Secretario Estadu Ambiente, Demetrio Amaral iha salaun Infordepe, Balide, 22/10.

Demetrio dehan bainhira SEA nia mandatu hotu iha 2023, se bele iha ona brigadista ambiente nian bele to’o mill pessoas, labele tau guarda florestál, guarda ambientál  iha knua hotu maibé bele nakfilak populasaun sira hotu iha Timor-Leste sai guarda ba ambiente.

Iha fatin hanesan Estudante Universitariu hosi Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL) Lidia de Jesus Ximenes hanesan mos brigadista ba ambientál,  iha entervista hateten  formasaun ne’ebé kria hosi Sekretáriu Estadu Ambiente oportunu diak, oinsá joven sira atu hamutuk fo formasaun ba joven sira, atu prevene ambiente liu hosi karakter muda hanoin liu hosi formasaun sira tanba bainhira la iha formasaun, la iha mos informasaun ba joven balun.

“Hosi formasaun ne’e fo hanoin ba ita, fo motivasaun ba ita atu muda ita nia mentalidade, oinsá atu prevene ita nia ambiente, sosiedade sei menus informasaun, tanba atividade halao iha nasional deit, maibé fahe to’o iha sosiedade nune’e motiva sira atu prevene ambiente iha sosiedade nia laran”, hatete estudante UNTL, Lidia de Jesus Ximenes.

Brigadista Ambiental ne’e konfesa katak la dun kontente ho ema sira ne’ebe soe lixu arbiru, tanba sei fo impaktu ba ita nia ambiente. Liu hosi formasaun ne’e, sei fahe fali ba komunidade atu kombate lixu no oinsa koidadu ambiente.

Formasaun ne’ebé SEA organiza, halao durante loron rua nia laran no hetan partisapasaun maximo  hosi estudante Universitariu UNITAL, UNDIL, UNTL, UNPAZ no seluk tan.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here